1474. 20. února 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 24. července 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ACH, AMERIKO


Ach, Ameriko, národe kdysi tak jasný pro mé Jméno, zpečetil jsi svůj osud svými ničemnými způsoby a dny, které pro tebe zbývají, jsou sečteny.

Pak hrůza naplní tvé ulice. Mrtví převýší počtem živé a zvuky války naplní uši tvého lidu. Protože jsi šlapala po ostatních, tak tvoji nepřátelé budou šlapat po tobě.

Tvůj lid bude hledat jídlo, kde ho kdysi byla hojnost. Budou žíznit po čisté vodě, protože zavrhli Mne, vodu živou. Budou křičet o milosrdenství, ale žádné nenajdou, protože mému lidu žádnou neprojevili.

Připrav se setkat se svým osudem, Ameriko. Byla jsi zvážena a shledána lehkou.

Tvá vláda moci došla ke svému konci.

Ježíš


Da 5, 25-28
25: Toto pak je písmo, které bylo napsáno:‚Mené, mené, tekel ú-parsín.
26: Toto je výklad těch slov: Mené – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.
27: Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.
28: Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.

Jr 2, 5: Toto praví Hospodin: Jaké bezpráví na mně našli vaši otcové, že se ode mne vzdálili? Chodili za přeludem a přeludem se stali.

Jr, 2, 13: Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.

Jr 2, 19-22
19: Tvá vlastní zloba tě ztrestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš, je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.
20: Už dávno jsi zlomila své jho, zpřetrhala svá pouta a řekla: Nebudu sloužit modlám. Ale na každém vysokém pahorku, pod každým zeleným stromem se, nevěstko, rozvaluješ.
21: A já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí?
22: Kdyby ses umyla potaší, vypotřebovala přemnoho louhu, zůstane přede mnou špína tvé nepravosti, je výrok Panovníka Hospodina.

Jr 5, 29: Což je za to nemám trestat? je výrok Hospodinův. Což takový pronárod nemá postihnout má pomsta?

zpět