1478. Poselství Ježíše ze dne 24. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SKLÍZEJTE ÚRODU


Mé děti, skvělý čas je u vás. Je to čas velkých odměn pro mé děti, které byly věrné.

Některé z vás povýším. Vás, které odmítly se zpronevěřit, postavím na vysoká místa, abyste mohly být příkladem mé Pravdy. Dejte pozor, abyste nedělaly kompromisy a nebyly v souladu se světem, až vás povýším, jinak jistě zahynete, protože jsem vás očistil pro čas, jaký je teď.

Některé z vás schovám na jistou dobu, kdy ve vás rozvinu zvláštní a speciální dary. Poznáte Mě jako vašeho stálého společníka v tom čase samoty, dokud vás neodhalím světu.

Některé z vás vstupují do většího očišťování, abyste mohly ve větší míře ovlivnit ztracené duše. Podrobte se Mi a Já provedu rychlou práci ve vás.

Mé děti, přišel čas, abyste plně vešly na pole sklizně, neboť nezbývá moc času a mnozí Mě ještě neznají. Vyjděte ven teď. Jděte a buďte mými svědky v temném a umírajícím světě kolem vás. Pro vás, které zůstáváte na zemi, není lepší využití času.

Ježíš


Lk 16, 10: Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.

1Petr 5, 6-10
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Př 17, 27: Kdo se krotí v řeči, má správné poznání, kdo je klidného ducha, je rozumný člověk.

Da 6, 3: Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat.
zpět