1479. 27. 02. 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 18. ledna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROČ SI JEŠTĚ HRAJETE?


Bylo již velmi pozdě v noci, skoro 3 hodiny ráno a já jsem si četla v Písmu, když jsem silně pocítila, že Pán chtěl, abych se v duchu modlila. Modlila jsem se několik minut a pak Pán mi dal toto poselství:

Mé dítě, nepřítel vás chce prosít jako obilí.

Cožpak nevidíte, jaké časy jsou před vámi? Nevidíte, jaká udeřila hodina? Proč se sami nepřipravujete na návrat mého Syna na zem? Proč si ještě hrajete ve světě a zanedbáváte váš čas, který můžete trávit se Mnou a v mém Slovu?

Všechny mé děti, které toto zanedbají, budou trpět strašnými následky v časech, které přicházejí. Mé dětičky, cožpak si neuvědomujete to všechno, co stojí před vámi – Já vám nemohu všechno odhalit – ale dbejte mého varování! Nezanedbávejte váš čas se Mnou, ani váš čas v mém svatém Slovu, neboť pak budete vskutku nepřipravení na všechno, co se na zemi má stát.

Ježíš


Ž 119,105: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

2Tim 3, 16-17
16: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
17: aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Mt 4, 4: On však odpověděl: Je psáno: Ne samým chlebem je živ člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Božích.

Joz 1, 8: Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě na tvé cestě bude provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

zpět