1483. Poselství Ježíše ze dne 2. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEOČEKÁVANÉ UDÁLOSTI


Mnoho mých dětí je v těchto nejistých časech na zemi zkoušeno a testováno. Některé dny jsou pro vás velmi těžké a nepřítel vás svádí, abyste pochybovaly o tom, co přichází a zda to vydržíte. Tyto zkoušky jsou nutné, abyste mohly být posíleny v mysli a víře. Svou koncepcí vás učí víře a odolnosti. Nezoufejte si v těchto těžkých dnech, mé děti.

V těchto časech uvolním mnoho nenadálých situací pro ty, které jsou opravdu moje. Pro ty, které Mě opravdu hledají a zůstávají v mém Slovu, uskutečním neočekávané události, které jste si už dlouho přály vidět.

Tyto náhlé odpovědi na modlitby deptají nepřítele, protože povzbuzují mé děti, aby Mě stále hledaly a věřily ve Mne. Setrvalé modlitby, na něž jste neviděly odpovědi, jimž nyní těžko věříte, a přesto se je modlíte dál. Přeji si přinést náhlé odpovědi na mnoho modliteb pro mé věrné, abyste Mi mohly vzdát velkou slávu.

Ježíš


Da 10, 11-12
11: Muž mi řekl: "Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě." Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.
12: Řekl mi: "Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel."

1S 1, 16-20
19: Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.
20: Chana otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh) . Řekla : "Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina."
zpět