1486. 6. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÁ DOBA ZLA


V nové době zla, budou bezbožní respektováni podle toho, jak málo poctivosti je v nich. Ti, kdo vychvalují hřích, kdo se vyhýbají všemu, co je dobré, budou mít čím dál tím větší vážnost. Nová ohavnost se prožene zemí, až můj nepřítel rozšíří své vyznání víry po celé zemi.

Ach, moji lidé, smutné a surové časy jsou u vás a nemohou se obrátit zpět, protože vše musí být naplněno, aby mohl přijít konec. Přepásejte se pravdou, abyste mohli přestát tento zlý čas.

Zármutek prostoupí zemi, protože vše, co je dobré, jí bude postupně vzato. Ti, kdo touží, aby jejich hřích byl přijat všemi, způsobí na zemi chaos. Vytvoří armádu, která bude neúprosná ve své snaze odstranit vše, co nese mé Jméno z povrchu země. Málo z mého lidu bude schopno přežít tento čas.

Ježíš


Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.
11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."

Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.

Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
Jak 4, 4: Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.
21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.
22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.
23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.
24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.
25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘

Ef 6, 12-18
12: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

zpět