1487. Poselství Ježíše ze dne 8. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZKLAMÁNÍ


V čase, který brzy přijde, bude trpět mnoho mých dětí velkým zklamáním. Mnoho z těch, kteří jsou vám nejbližší, mé děti, udělá a řekne zraňující věci, o kterých vás nenapadlo, že je uslyšíte. Musíte na to připravit své srdce, protože Zlý získá velký vliv na všechny, kdo v tomto čase nejsou moji.

Svět nyní trpí pod váhou tak velké tíhy hříchu a brzy nebude schopen nést toto břemeno. (Přírodní) katastrofy velkého rozsahu udeří bez varování a vezmou mnoho životů. Modlete se horlivě za ty, které milujete, neboť mnozí přijdou v těchto událostech rychle o život.

Jako v čase mého služebníka Noe, lidské srdce je jen neustálé zlo, a mnoho zvrácenosti se rozmáhá. Přeji si jako vy, aby zkaženost skončila, přesto tolik jich zůstává, kdo ještě mohou být zachráněni.

Pracujte na tom, mé děti, abyste přivedly tyto ztracené duše, abyste se mohly vrátit domů se Mnou. Co zdržuje váš návrat domů, jsou ztracené duše, které ještě nevrátily.

Ježíš


Ge 6, 4-6
4: Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy,
ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.
5: I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce
je v každé chvíli jen zlý.
6: Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.

Ge 6, 8: Ale Noe našel u Hospodina milost.

Př 11, 30-31
30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.
31: Hle, spravedlivý dochází na zemi odplaty, tím spíše svévolník a hříšník.

Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"
zpět