1488. Poselství Ježíše ze dne 10. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘEHODNOŤTE


Jsem první ve vašem životě? Jsem vaší první myšlenkou ráno a poslední každou noc? Tolik mých dětí žije naplněno vším ostatním, takže na Mne nemají čas, přesto věří, že Mě dávají na první místo. Podívejte se na sebe poctivě.

Přehodnoťte své priority. Prosily jste Mě, abych vám požehnal. Žádám vás, abyste Mne učinily svou první prioritou.

Ježíš


Joz 24, 15-16
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
16: Lid odpověděl: Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům!

Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Ex 20, 3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
zpět