1491. Poselství Ježíše ze dne 12. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOVOLÍTE MU TO?


Útoky mého nepřítele proti mému lidu vzrostly. Pocítíte účinky těchto útoků v různých oblastech vašeho života.

Můj nepřítel se stává zoufalý, protože ví, že jeho čas je nyní velmi krátký a jeho zoufalství přinese mnoho smutku, až zesílí své úsilí proti všem, kdo v sobě nesou mé Jméno a můj obraz.

Musíte být nyní velmi svědomité, mé děti, abyste ho káraly a odmítaly, jak jsem vám ukázal v příkladech v mém svatém Slovu. Nepřítel přichází, jen aby zabíjel, loupil a ničil a Já nechci, aby to udělal ve vašem životě, ale konečný výsledek bude záviset jen na vás.

Dovolíte mu, aby vás napadl? Útočil na vaše zdraví, finance, spokojenost? Máte autoritu, abyste ho zastavily, pokud ji uplatníte a budete ji důsledně používat.

Ježíš


Zj 12, 12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Mk 1, 25-26
25: Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!"
26: Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.

2Kor 10, 3-5
3: Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.
4: Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly
5: a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista,

1Petr 5, 8-10
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

zpět