1492. 13. 03. 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VAŠE PRVNÍ PRIORITA


Vy, moji lidé Ameriky, vstoupili jste do nového času. Probíhá rozdělení, když si lidé vybírají, komu budou sloužit, kterému bohu bude patřit jejich věrnost. Tyto dělící linie budou nyní objasněny. Dal jsem vám na výběr, moji lidé. Teď začnete chápat, co tato volba znamená pro každého z vás.

V budoucnu, vaše první priorita musí být vždy se Mi líbit, žehnat Mě svými slovy a způsoby. Nepřítel hledá jak neblaze zasáhnout do každého z vašich životů. Velice touží, aby vám ublížil a využil vás ve prospěch svého království tím, že se každý den zaměřuje jak soustředit vaši pozornost na světská potěšení kolem vás.

Jak se čas přibližuje a blíží ke konci, těchto potěšení bude méně a těžší je najít. Zaměřte se na věci nahoře, mé děti, abych vám mohl žehnat. Nechejte své srdce milovat jen Mne a mé záležitosti, abych vám mohl žehnat stále víc. Vydejte se na cestu, abyste činili jen mou vůli, aby vaše životy byly šťastné. Vše ostatní na světě je jen pošetilost.

Přeji si vám velmi žehnat, mé děti, ale nemohu, když nechodíte po mých cestách. Přijďte ke Mně. Hledejte mou přítomnost tak přičinlivě, jako když hledáte vaše každodenní jídlo.

Má přítomnost je pro vás nutnější než potrava, a přesto ji hledáte méně. Hledejte Mě a najdete Mě, ale především Mě musíte hledat celým svým srdcem.

Ježíš


Joz 24, 15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem , nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Kol 3, 2: K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

Jr 29, 13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
zpět