1501. Poselství Ježíše ze dne 22. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


LAZARŮV ČAS


Toto je Lazarův čas. V tomto čase vzkřísím mnoho svých dětí z mrtvých. Také vás odvolám z pokraje smrti. Neodejdete ze země, dokud jste nedokončili to, k čemu jsem vás povolal.

Začínám vylévat svou slávu na zemi, aby všichni lidé mohli poznat, že jsem Bůh.

Poznámka: Když ke mně Pán toto mluvil, viděl jsem v duchu, že Pán nejenže vzkřísí lidi, kteří zemřeli, ale že uvidíme více případů než kdy jindy, kdy budou vzkříšeni lidé, kteří byli na samém pokraji smrti, a to nejen z nemocí, ale i ze závislostí a z destruktivních životních stylů. Budeme svědky případů, kdy přirozeně víme, že se dotyčný člověk chystá naposledy vydechnout, a najednou do něj vstoupí život. Případy závislostí tak těžkých, že si myslíte, že už nemohou přežít další den, a Bůh je vysvobodí, osvobodí, zachrání a vzkřísí, aby svědčili mnohým. Pán také pomazává určité církve, skupiny a lidi, aby konali tyto mocné činy - aby se modlili nad mrtvými a umírajícími, nad těmi, kdo jsou těžce závislí nebo zpustošení, aby je vzkřísil a získal slávu v těchto posledních časech. Tyto zázraky mají pomoci nevěřícím, aby uvěřili.

Ježíš


Jan 12, 1: Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých.

Jan 11, 25: Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

Lk 7, 11-16
11: Hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí.
12: Když se blížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel.
13: Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!"
14: Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!"
15: Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.
16: Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid."

zpět