1502. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÁ NESMÍRNÁ MOC


Mé děti, jste připravené na to, co se má stát?

Až začnu na zemi projevovat svou velkou moc, reakce lidstva budou extrémní. Útoky nepřítele se budou intenzivně rozhořívat, protože se bude snažit zdiskreditovat zázraky, které budu konat.

Musíte připravit své srdce na pronásledování, které často doprovází proudění mé mocné síly.

Připravte mé církve - řekněte mému lidu, aby se připravil!

Ježíš


Ex 34, 10: Hospodin odpověděl: "Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň."

De 3, 24: "Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. Však také který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty!"

Jan 4, 48: Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte."

Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

zpět