1504. Poselství Ježíše ze dne 25. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VŠE, CO MÁM, JE VAŠE


Práce pro mé království na zemi potřebuje financování. Nyní způsobím, že někteří z těch, kteří již dlouho přispívali na mé dílo, obdrží velký přírůstek, aby mohli financovat díla, která chci v této době vykonat. Způsobím, že můj lid přispěje k těmto dílům.

Dívejte se a sledujte, mé děti, jak konám toto mocné dílo, neboť si přeji, aby se má církev starala o vdovy a sirotky mezi vámi. Přeji si, aby se má církev starala o chudé a utlačované mezi vámi.

Přeji si, aby můj lid nebyl v nouzi, neboť jsem mocný Bůh a bohatý Otec a všechno, co mám, je vaše.

Jsem schopen vás dobře zaopatřit. Nebojte se dávat, když vás k tomu vedu.

Ježíš


Mt 6, 1-4
1: Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
2: Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
3: Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,
4: aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Mt 19, 21: Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."

Mal 3, 10: Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

Lk 12, 33: Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřete si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí.

De 24, 19: Když budeš sklízet ze svého pole a zapomeneš na poli snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při každé práci tvých rukou.
zpět