1505. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. června 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

BUDOUCNOST JE PRO VÁS NEJISTÁ


Milovaní Boží lidé:

Jsem k vám poslán jako k dětem, které potřebují Boží pomoc, abych vás upozornil a vyzval k naléhavému obrácení.

Lidské stvoření zatvrdilo své srdce, libuje si ve svatokrádežích, herezích, zločinech, urážkách, ohavnostech a dalších hříších, kterými těžce uráží Nejsvětější Trojici a naši Královnu a Matku Nebe a Země.

Ti, kdo se oddávají světským radovánkám, se snadno stanou kořistí nových změn v Kristově církvi, které jsou mimo pravé učení a pod nimiž se skrývá zvrácenost ďábla, která vyvolává rozdělení mezi bratry.

Boží zákon je již podmíněně nahrazen velmi lidskými pojmy, a to z pohodlnosti skupin zakořeněných v elitě, která řídí svět, s cílem vytvořit schizma uvnitř církve.

Lidské stvoření, vzdálené od Boží Lásky a od Lásky naší Královny a Matky, je bezbranné před šípy zla, které se pokouší svést je k pádu.

Ti, kdo jsou vlažní, nebudou v nadcházejících krizích víry rozlišovat dobro od zla.

Proto je naléhavé modlit se vzájemně za sebe o přímluvu, nepropadat zoufalství, které vás ochromuje, ale naopak zůstávat v pokoji, aby vaše prosby byly balzámem, který se dostane k těm, kdo potřebují obrácení.

Lidstvo neposlouchá, ani se nedívá, nebojí se toho, co v této chvíli prožívá, ani toho, co přijde, nebere to s vážností, jakou si události zaslouží.

Budoucnost je pro vás nejistá. Člověk opouští vztah s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, aniž by to u něj vyvolávalo hrůzu. To, co hrůzu v lidstvu vyvolává, je pád ekonomiky, a ta padá… Ubohá stvoření bez víry pocítí ztrátu života!

Potravin bude nedostatek, jaký lidé nikdy předtím nezažili, vlažná víra přinese strach a nejistotu.

Lidské stvoření žije z bezprostředního, které mu dává blahobyt, a protože o Bohu neví, nemůže Jej poznat. Protože člověk nepoužívá své myšlení, ani neuvažuje o příčinách a důsledcích svých činů, zapomíná, že budou-li Boží lidé věrní a pravdiví, bude jim z nebe dána manna, která je bude živit [Ex 16,4].

Naše Královna a Matka vás neopouští a dává pozor na lid svého Syna.

Modlete se, děti Krista Krále, přijde nová pohroma a přinese bolest a hrůzu. Mládež, lhostejná a bez nápravy, bude trpět jako první.
Modlete se, děti Krista Krále.

Ach, lidstvo, doufáš, že se vrátíš k normálu minulosti, ale to je v obrovském nesouladu s přicházející realitou.

Modlete se, děti Krista Krále, tento půst musí být pro dobro duší, litujte svých hříchů, už nečekejte.

Nezapomínejte na má slova, jako zapomínáte na vše, co slibujete, individuální duchovní proměna musí obsahovat vědomí toho, co je to SPÁSA DUŠE.

Jde o nepřetržitou a vědomou duchovní práci, při níž musíte používat své smysly, paměť, chápání a vůli, spolu s rozumem a vírou.

Nechoďte jako automaty za tím, co je vám předkládáno jako dobro, aniž byste uvažovali o tom, že dobro pochází od Boha a je vytvářeno Boží Láskou a že zlo je vytvářeno ďáblem.

Nacházíte se v rukou jiných, kteří nejsou z rukou Nejsvětější Trojice…

Jste ve zvrácených rukou moci zla, které vše připravuje na příchod antikrista…
[2Tes 2, 3-4].

Přemýšlejte, Boží děti: Matka našeho Krále a Pána Ježíše Krista byla věrná svému Synu a její Syn ji nikdy neopustil v rámci mystického spojení, v němž žili po všechny časy.

Nepropadávejte panice kvůli těm, kteří se vzdalují od Boží Lásky a lásky naší Matky, nacházejte pokoj, a pak s vírou proste o obrácení svých blízkých a celého lidstva. Tak se udržíte v Nejsvětější Trojici – skutky ve prospěch druhých. Prosba je čin, práce ve prospěch vašich bližních.

Tato církev našeho Pána a Krále Ježíše Krista musí toužit po odpočinku a nalézt jej, vytvářet větší víru tím, že bude pomáhat druhým. Bůh není statický, Bůh je pohybem Lásky, je původcem Naděje a Lásky. Lidské stvoření musí být zrcadlem Božích atributů, aby nebylo lhostejné ke svému Stvořiteli. Bůh je život, a život v hojnosti. A tolik lidských stvoření je tak živých, že se zdají být mrtvá…

KUPŘEDU, BOŽÍ LIDE!

Nejste sami, cožpak nejste mystické tělo Kristovo a děti Matky Boží a naší Matky?

Nejste sami, buďte tvůrci pokoje, buďte si jisti Boží láskou k vám.

Nebojte se, Neposkvrněné Srdce naší Královny a Matky zvítězí a vše bude dobré a pro dobro lidského stvoření.

Milovaní Boží lidé, žehnám vám.

Svatý archanděl Michaelzpět