1506. Poselství Ježíše ze dne 26. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBRODA


Připravte se, mé děti – připravte mé církve na velkou obrodu, protože obrození je na cestě!

Pro tuto dobu jsem ustanovil mocné probuzení s mnoha znameními a zázraky.

Přivolávám ztracené, zraněné, ty, kteří jsou svázaní, neboť je chci osvobodit. Přeji si, aby přijali můj dar spásy.

Připravte mé církve na velké probuzení, neboť přichází.

Ježíš


Ex 34, 10: Hospodin odpověděl: Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo; neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň.

De 3, 24: Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. Však také, který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty!

Jan 4, 48: Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte."

Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
zpět