1507

1507. 27. března 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 31. října 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEZAPOMEŇTE, ŽE JÁ JSEM BŮH


Mé děti, řekl jsem vám, že v této době, ve které žijete, se musí naplnit celé Písmo.

Přicházejí časy, kdy se budete modlit modlitby, které kvůli tomu nemohu vyslyšet. Pamatujte, že Já jsem Bůh a že vás miluji věčnou láskou. Když na nějakou dobu nebo vůbec neodpovím na vaši prosbu, vždy k tomu mám důvod.

Není to proto, že bych vás nemiloval nebo netoužil po vašem štěstí, i když nepřítel by chtěl, abyste tomu věřili. Neposlouchejte jeho lži a podvody o Mně, protože zastaví vaši víru, a vy musíte mít velkou víru, abyste prošli tím, co přichází.

Vaše víra a vaše poznání Mne a mého Slova jsou tím, co vás zachrání a co vás zachrání v těchto časech. Poznejte Mě. Usilujte o to, abyste Mě poznali celou svou bytostí. Učiňte poznání Mne, mých cest a mého Slova vaší první prioritou; víc než vaši práci, rodinu a přátelství.

Moji lidé promarní tolik času světskými zálibami, když je konec tak blízko, a v nadcházejících časech toho budou velmi litovat.

Poznejte Mě.

Ježíš


Mt 26, 53-54
53: Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?
54: Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být?

Ž 46, 10: Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

Ž119, 10: Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

Mt 10, 37: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.

Jr 31, 3: Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství."

1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
zpět