1509. Poselství Boha Otce ze dne 29. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SE


Připravte se na přicházející slávu.

Vylévám svého Ducha na všechny, kdo jsou připraveni Jej přijmout. Na všechny, kteří jsou oddáni pouze Mně. Na všechny, kteří odložili lidi a věci tohoto světa, aby Mi sloužili.

Připravte se, abyste mohli přijímat, a má slavná moc bude proudit skrze vás k ostatním kolem vás.

Budete mými nádobami cti, budete těmi, kdo v těchto posledních hodinách před triumfálním návratem mého Syna budou konat mocné činy.

Bůh Otec


De 5, 24: A řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a velikost. Slyšeli jsme jeho hlas zprostředku ohně a viděli jsme dnešního dne, že Bůh mluví s člověkem a ten může zůstat naživu."

2Pa 7, 2: Kněží nemohli do Hospodinova domu vstoupit, neboť Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům.
2Tim 2, 21: Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.
1Kor 6, 19-20
19: Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20: Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

zpět