1509. Poselství Boha Otce ze dne 29. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘIPRAVTE SE


Připravte se na přicházející slávu.

Vylévám svého Ducha na všechny, kdo jsou připraveni Jej přijmout. Na všechny, kteří jsou oddáni pouze Mně. Na všechny, kteří odložili lidi a věci tohoto světa, aby Mi sloužili.

Připravte se, abyste mohli přijímat, a má slavná moc bude proudit skrze vás k ostatním kolem vás.

Budete mými nádobami cti, budete těmi, kdo v těchto posledních hodinách před triumfálním návratem mého Syna budou konat mocné činy.

Bůh Otec


De 5, 24: A řekli jste: "Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a velikost. Slyšeli jsme jeho hlas zprostředku ohně a viděli jsme dnešního dne, že Bůh mluví s člověkem a ten může zůstat naživu."

2Pa 7, 2: Kněží nemohli do Hospodinova domu vstoupit, neboť Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům.

2Tim 2, 21: Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu.

1Kor 6, 19-20
19: Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20: Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Mk 16, 17: Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

zpět