151. Poselství Ježíše ze dne 21. ledna 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


KDO MI DŮVĚŘUJE, TEN NEBUDE ZAHANBEN


Moje drahé děti,

Hodina je už zde. Znamení jsou již viditelná. Nyní se naplní má proroctví. Proste pro sebe o milost víry, neboť jen se silnou vírou se dokážete postavit proti Zlému. Jen se silnou důvěrou, vloženou do Mne, dokážete vybojovat bitvu proti temným silám, které neustále slídí kolem vás, aby vás uvrhly do věčné tmy.

Vy se ale nikdy nebojte, neztrácejte odvahu. Svou sílu a víru živte ustavičnou modlitbou. Vždy Mě stavte před své oči a svou pozornost soustřeďte vždy jen na Mne. Volejte na pomoc Ducha Svatého. Ten vás povede po úzké cestičce, která vede ke spáse a vždy Mě postaví před vás, abyste si ze Mne brali příklad a čerpali ze Mne sílu. Samotné pronásledování nepotrvá dlouho, ale bude tím tvrdší a krvavější. Už teď se modlete za vaše pronásledovatele, aby dostali jasný zrak a obrátili se na víru. Kvůli vašim modlitbám se mnozí obrátí a získají spásu.

Moje drahé děti, vy, které jste všechno a každého opustily kvůli Mně, abyste Mi se sjednoceným srdcem sloužily, nechám vás se podílet na velké ochraně a dostanete ode Mne sílu a milost, abyste se odvážně postavily proti Zlému a vyznaly Mě před vašimi pronásledovateli. Dám vám takovou výřečnost, že z vás bude mluvit sám Duch Svatý. Proto se nechystejte a neuvažujte o tom, co budete říkat.

Zvlášť ve vichřici soužení se ponořte do Mne, rozjímejte o mém mučivém utrpení a o mé smrti na kříži, neboť na zemi jsem na kříži křižován. To je vaše spása a i vy budete skrze kříže spaseni. Až spoutám Satana, který pokouší lidi a vrhá je do bludů, vysvitne pro vás éra mého nového Světla, tisíciletá vláda pokoje. Tehdy bude vládnout láska a pokoj a budou si navzájem vyměňovat polibky. Já však budu žít ve vašem srdci a vy Mě budete zbožňovat v nejsvětější svátosti oltářní.

Moji drazí maličcí, buďte silní. Buďte si vědomi toho, že už se na věky rozhodl souboj, který Já vždy vyhrávám, neboť Já jsem věčný vítěz, Bůh, jenž stojí nade vším. Kdo Mi důvěřuje, ten nebude zahanben.

Přijměte mé, ze srdce vycházející požehnání, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

2Thes 1, 4-6:
4: Takže můžeme být na vás hrdí v církevních obcích, hrdí na vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte.
5: V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: máte být tak uznáni za hodny Božího království, pro které trpíte.
6: Bude to jen přece projev Boží spravedlnosti, když odplatí vašim sužovatelům soužením.

2Thes 2, 3-4:
3: Nenechte se žádným způsobem od nikoho oklamat. Napřed totiž musí nastat odpadání a objevit se člověk veskrz naskrz hříšný, propadlý záhubě,
4: protivník, který se povyšuje nade všecko, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská úcta. Posadí se dokonce v Božím Chrámě a bude se prohlašovat za Boha.

Mk 2, 27: A řekl jim: "Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu."
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět