1510. Poselství Boha Otce ze dne 30. března 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYVEDU VÁS VEN


Mé děti, nebojte se toho, co přijde, až se změní vaše vláda, ale vězte, že tak jako jsem zachránil svůj lid Izraele, zachráním i vás. Vyvedu vás ze zajetí do vaší zaslíbené země.

Choďte se Mnou a učte se ode Mne, neboť váš čas na zemi už teď není dlouhý. Neunavujte se v dobrém konání, neboť si ukládáte poklad v nebi, který si budete brzy užívat, pokud to uděláte.

Vše, co učiníte lidem v nouzi, učiníte i Mně, a Já budu na vás dávat pozor.

Bůh Otec

Poznámka: Když to Pán říkal, cítila jsem, že mluví zejména k těm z nás v Americe, protože sledujeme, jak naše vláda směřuje ke komunismu. Všichni jsme si vědomi zaujatosti této země vůči křesťanům a cítíme, co se blíží. Pán mi před dvěma desetiletími začal říkat, že Bible a všechny křesťanské knihy budou v Americe postaveny mimo zákon, a nyní vidíme, jak naše země směřuje tímto směrem. Pán nás v tomto Slovu ujišťuje, že pro tuto dobu už pro nás připravil plán.

Ex 3, 8: Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.

Ex 7, 5: Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vztáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich středu.

Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Mt 25, 40: Král odpoví a řekne jim: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili."

zpět