1512. Poselství Ježíše ze dne 2. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JDĚTE A ŘEKNĚTE JIM TO


Mé děti, konec je opravdu blízko, ale vy jste ztratily ze zřetele práci, kterou je třeba do té doby vykonat.

Toužíte po domově, ale na zemi zůstává mnoho duší, kterým nikdy nebylo řečeno o mé Lásce a mé milosti. Jděte a řekněte jim to. Posílám vás, abyste o Mně mluvily. Buďte mými učedníky a přiveďte tyto duše do mého království.

Vaše odměna bude nyní i později velmi velká.

Ježíš


Jan 9, 4-5
4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
5: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.

Lk 19, 13-15
13: Zavolal si deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.
14: Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: Nechceme tohoto člověka za krále!
15: Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil.

Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.

Mk 16, 15: A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."
zpět