1519. Poselství Ježíše ze dne 7. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TO TAKÉ


Mé děti, soustřeďte se na svůj duchovní růst, ne na fyzickou přípravu na to, co přijde. Vaše fyzická příprava vám pomůže jen velmi málo, protože nepřítel vyvine všemožný tlak, aby se vás pokusil přimět ke změně strany, od uctívání Mne k uctívání Zlého.

Musíte nastavit své srdce tak, aby se nechvělo, bez ohledu na to, co vám bude vzato, nebo kdo bude ohrožen.

Ne všechny mé děti budou na zemi, až se tyto věci stanou, protože mnohé z nich, jejichž dílo je nyní dokončeno, povolám ke Mně domů.

Vy, které zůstanete o něco déle, pamatujte, že to pomine, a brzy tu budete se Mnou.

Ježíš


Mt 10, 32-33
32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33: kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Lk 9, 23-26
23: Všem pak řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
26: Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.

Žid 10, 23: Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
zpět