1522. 10. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 20. června 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÁ NEVĚSTA JE KE MNĚ LHOSTEJNÁ


Nedávno mi Pán řekl, abych studovala Nevěstu. Četla jsem si verš z Jeremiáše a byla jsem na dvou řádcích, když mi Pán začal dávat poselství, které následovalo a které v následujících dnech doplnil.

Jr 33, 11: Hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí: Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Budou tu i ti, kteří přinášejí do Hospodinova domu děkovnou oběť. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin.

Může nevěsta myslet na něco jiného než na svého ženicha? Ty však myslíš na mnoho věcí, které Mě nezahrnují, praví Hospodin.

Kde jsou moji oddaní, Moji odloučení, kteří touží po Mé přítomnosti? (Pocítila jsem hluboký smutek a žal.) Kde jsou ti, kdo touží po mém návratu a vyhlížejí jej?

Kde je uctívání, které náleží mému svatému Jménu? Kde jsou moji ctitelé? Proč zpívají písně chvály světu, a ne Mně? (V Jeho hlase zazněl strašný smutek).

Proč se po tom všem, co pro vás dělám, honíte za jinými bohy, za jinými milci? Proč se skláníte před názory a touhami těch kolem sebe, a ne přede Mnou?

Cožpak nejsem hoden vaší chvály? Vašeho uctívání? Vaší oddanosti? Cožpak mému svatému Jménu nepřísluší úcta?

Když jsem se začala modlit o tom, co řekl, Pán mi ukázal vizi špinavé nevěsty pokryté skvrnami. Vypadala podřadně, ne krásně a ctnostně, jak se od nevěsty očekává. Zastavovala se cestou tam, kam měla namířeno, rozptylovala se sebemenší maličkostí a hlasitě se jí smála. Ježíš kolem ní prošel a ona si ani nevšimla jeho zarmouceného výrazu ve tváři. Jakoby Jej ani neviděla.

Vidíš, v jakém špinavém, pošpiněném stavu je má nevěsta. Je pošpiněná špínou světa kolem ní. Toužím po tom, aby moje nevěsta odešla stranou se Mnou, ale ona místo toho prodlévá ve světě. (Cítila jsem, že Pán má k nevěstě kvůli její nevěře trochu hněvu).

Má nevěsta je ke Mně lhostejná.

V brzké době, která přijde, si uvědomí závažnost omylu svých cest. Bude Mě hledat a volat ke Mně ve své úzkosti - pak Mi dovolí, abych ji očistil ve vodě mého svatého Slova. Jen pak skutečně uvidí, že Mne velice potřebuje. Nyní je totiž spokojená se svým milencem světem, ale pak bude toužit po Mně, bude toužit po mé přítomnosti. Bude toužit pocítit bezpečí mé lásky a tehdy Mě bude skutečně hledat.

Jak po tobě toužím, má nevěsto! Jak toužím po tom, abych tě mohl držet v mé blízkosti, v bezpečí před vším, co přichází, ale ty nechceš.

Ti, kdo Mě budou pohotově hledat, Mě najdou. Ti, kdo čekají, poznají velké soužení, neboť mnozí zahynou v krátkém čase.

Až jí nezbude nic jiného, čeho by se mohla držet, než mé Slovo, pak vstoupí ke Mně. Má nevěsta zůstává ve světě, ne ve Mně, kde si přeji, aby byla nalezena. Ve Mně najde bezpečí. Ve Mně nalezne všechny své potřeby uspokojené v mé nekonečné zásobě. Ve Mně může najít útočiště, ale její oči jsou upřeny na jiné, na svět, a ona je poskvrněna pohledem na zlo a zkaženost.

(Přemýšlela jsem o tom, co nám dělá zírání na světské televizní programy, filmy a zprávy – naplňuje naši mysl vraždou a zkažeností a odvádí naši mysl od Něj a jeho Slova).

Vyjdi ze světa, moje milovaná. Utíkej ke Mně a buď v bezpečí v mé náruči! Utíkej ke Mně, kde tě mohu ochránit před tím, co přichází.

Má nevěsta se musí připravit na můj návrat. Musí se očistit v mém svatém Slovu. Musí se odvrátit od cest tohoto světa a přilnout ke Mně.

Ježíš


Poznámka: Zeptala jsem se Pána, proč nejprve řekl, že nevěstu umyje, a pak řekl, že se musí umýt sama, a ukázal mi, že ji tak jako tak myje On skrze své Slovo. Některá z nevěst se nyní podvolí a začne se očišťovat skrze vodu jeho Slova. Některé k Němu přijdou později v zoufalství a budou očištěny, když je On uvede do svého Slova a omyje je. Ať tak či onak, je to jeho moc a jeho Slovo, které provádí omytí. My se podřídíme – podřizujeme se tím, že jsme ochotni se změnit a nechat se změnit pravdou jeho Slova.


Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.

Jr 3, 1: Řekl: Jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vdá se za jiného, smí se k ní znovu vrátit? Což by tím země nebyla nesmírně potřísněna? Smilnila jsi s mnoha druhy, avšak vrať se ke mně, je výrok Hospodinův.

Jr 29, 13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
zpět