1523. 11. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 1. října 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZNEČIŠTĚNÉ ŠATY


Má nevěsta si ušpinila svatební roucho a není bílá jako sníh. I když jsem jí nabídl, že ji umyji, odmítla Mě a raději si hraje ve špíně světa.

Nastal čas, kdy tě, má Nevěsto, skutečně umyji a očistím. Špína, kterou jsi nosila tolik let, nebude vpuštěna do mé Přítomnosti.

Začínám zušlechťovat svou Nevěstu. Zušlechtím ji pronásledováním, a to velmi tvrdým pronásledováním v nadcházejících dnech. Budeš muset volit mezi láskou ke Mně a láskou ke světu, má Nevěsto, a tvá volba povede k tvé věčnosti. Buď budeš se Mnou, nebo půjdeš cestou světa.

Čas vaší špinavosti končí.

Rozhodněte se moudře.

Ježíš

Poznámka: Těsně předtím, než ke mně Pán začal mluvit toto Slovo, jsem v duchu viděla vizi nevěsty, která vypadala nemocně a měla na sobě dlouhé špinavé šaty. Byly na nich bílé plochy, ale většina (80-90 %) byla špinavá a velmi ušpiněná. Některá špinavá místa na něm byla úplně černá, tak byla špinavá. Věděla jsem, že se v tom vidění dívám na Kristovu Nevěstu. Říkala jsem si: Jak ty skvrny mohou někdy vyjít ven, Pane? A On mi ukázal, že tyto skvrny se rozhodnou Nevěstu opustit dobrovolně. Když budou čelit pronásledování, tyto skvrny si zvolí svět místo Něj.

Více o tomto vidění si můžete poslechnout zde:
https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/lets-talk-about-the-falling-away/

Ef 5, 25-27
25: Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
26: aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;
27: tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.

Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato.
Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.

Mal 3, 1-3
1: Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro.
I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.
zpět