1525. Poselství archanděla Michaela ze dne 5. dubna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

NEHLEĎTE NA SEBE, ALE NA DOBRO BLIŽNÍHO


Boží lidé:

Žehnám vám svou věrností k Nejsvětější Trojici.

Děti Nejvyššího:

Přicházím, abych vás vyzval k obrácení.

Obrácení je osobní...
Rozhodnutí je osobní...
Vůle vzdát se činů odporujících dobru duše je osobní...
Postoj a povaha jsou osobní...
Vůle vystříhat se negativních myšlenek, lenosti, únavy, rutiny, stejně jako vůle k poslušnosti je osobní...

Současně je v osobních rozhodnutích touha kráčet ve víře a s jistotou, a ta je proměňuje v příležitost obětovat každodenní trny s láskou a v příležitost zeslabit osobní chyby a přiblížit se k setkání s naším Pánem a Králem Ježíšem Kristem.

Nehleďte na sebe, ale na dobro bližního, a to vás přivede rychleji na cestu obrácení; milovat ty, kdo vás nemilují, kdo vám nerozumějí, přináší osobní prospěch.

Nejste povoláni k tomu, abyste prožívali víru izolovaně, ale abyste ji sdíleli se svými bratry, byli svědky Boží lásky, svědky bratrství, hledali společné dobro, byli těmi, kdo pod ochranou našeho Pána a Krále Ježíše Krista přinášejí do společenství osobní víru a činí cestu svých bratří snesitelnější a zároveň předávají tuto touhu, aby všichni dosáhli obrácení.

V této době je hledání obrácení životně důležité. Je to nutnost: jako je voda nebo jídlo pro fyzické tělo, tak je obrácení nezbytné pro duchovní organismus [Sk 3, 19].

Pro vás, jako lidské bytosti, je zásadní, abyste vážně analyzovali, hlouběji pronikali a byli si vědomi pravdy, která je vám v současnosti skryta, a reality, v níž se nacházíte, a uvědomili si ji, abyste se mohli objektivně připravit na nápory zla.

Již jste byli varováni před tím, co má přijít, ale i přesto nereagujete vzhledem k naléhavosti okamžiku.

Velmoci směřují k účasti na konfrontaci, která vyvrcholí třetí světovou válkou, a proto je tak nezbytný osobní pokoj abyste mohli pomoci tím, že budete lidmi, kteří jsou nositeli Božské lásky.

Pobřežní oblasti budou trpět stoupáním vody na pevninu. Země se bude otřásat. Celé stvoření pozná naplnění toho, co bylo předpověděno a co Boží děti odmítly.

Boží lidé, zůstaňte v zástupu na pochodu, vytvořte pevnou, neproniknutelnou zeď, důvěřujte Nejsvětější Trojici a Mateřské ochraně. Zlo nečeká, zatímco Boží lidé neúnavně hledají výmluvy, proč neplnit to, co od nich nebe žádá.

Podívejte se na současnou realitu objektivně.

Jak dlouho zůstane lidstvo v podrobení?

Modlete se, modlete se za Argentinu: lid je v nebezpečí.

Modlete se, modlete se za Brazílii: bude těžce trpět.

Modlete se, modlete se za Spojené státy, Itálii a Rusko: budou těžce trpět.

Jako Boží lid zůstaňte v pravém učení církve našeho Krále a Pána Ježíše Krista.

Všímejte si reakce přírody na celé Zemi.

Zmatek narůstá; uchovejte si pevnou víru – neustále ji posilujte, nebuďte pasivní, nenechejte se zmást, jako je zmatený zbytek lidstva.

Udržujte se v neustálé pohotovosti.

Nedovolte, aby vás zapečetili mikročipem: bude lidstvu vnucen. Mějte na paměti, že budete muset být silní a pevní ve víře, abyste odmítli získat to, co potřebujete, a mohli tak zachránit své duše.

Buďte stvořeními dobra.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Svatý archanděl Michael
zpět