1528. Poselství Ježíše ze dne 15. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOJE NEVĚSTA


Má Nevěsta si skutečně neuvědomuje svůj hříšný stav. Proto nyní uvedu v život okolnosti, které všem lidem odhalí, kde si přeji, aby Mi dovolili, abych je očistil.

Mé děti, opravdu není mou vůlí, abyste snášely kruté pronásledování, ale váš život je jen pára ve srovnání s celou věčností a Já si přeji, abyste tu byly se Mnou navěky, ne se Zlým.

Podvolte se Mi nyní a dovolte Mi, abych vás znovu očistil. Hledejte mou Tvář a střezte si svůj čas v mém Slovu, jako by to byl váš život, neboť jím opravdu je. Brzy uvidíte, že vše, co vám říkám, je pravda a že je toho ještě víc. Je to opravdu v mém velkém milosrdenství, že vás varuji, abych vám pomohl vyhnout se tak strašnému osudu.

Ježíš


Mt 7, 1-3
1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.

Př 8, 17: Já miluji ty, kdo milují mne, a kdo mě za úsvitu hledají, naleznou mne.

Jr 3, 1: Řekl: „Jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vdá se za jiného, smí se k ní znovu vrátit? Což by tím země nebyla nesmírně potřísněna? Smilnila jsi s mnoha druhy, avšak vrať se ke mně, je výrok Hospodinův.

Jr 29, 13: Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Za 13, 8-9
8: Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude.
9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.

Mal 3, 2-3
2: Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno.
3: Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.

Ž 73, 26-28
26: Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
27: Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.
28: Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.
zpět