1531. 17. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíš ze dne 9. října 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOHO SMRTI


Mé děti, připravte se, neboť mnoho smrti bude uvolněno nad národem Ameriky. Mnozí budou udiveni, když ti, kdo přecházejí do věčnosti, nebudou těmi, u nichž to očekávali. (Viděla jsem, že On tím mínil, že bychom očekávali, že to budou staří, kdo budou přecházet do věčnosti, ale uvidíme něco zdaleka jiného než to).

Budu stále volat mé soucitné ze Země. (Viděla jsem, že tím míní ty, které nazýváme "Milosrdné"). Někteří potřebují setrvat déle, aby dokončili svůj úkol, aby završili svou činnost, k níž jsem je povolal. (Viděla jsem některé lidi, kteří se skutečně rozzlobí a budou z Něj vyvedeni z rovnováhy, když povolá lidi, kteří jsou těsně u domova, a bude kvůli tomu poměrně hodně odpadání, ale je to jeho milosrdenství, které je ušetří toho, co přichází).

Až budou tito i nadále voláni domů, začnou na Zemi soudy, které otřesou všemi lidmi. Ti, kdo budou stále odmítat Mne, mé Slovo a mé Cesty, budou nyní čelit zúčtování.

Mnoho soudů přijde na národ Ameriky a na ostatní národy, které Mě odmítly, nebo se ode Mne odvrátily. Ze Mne si nikdo nebude tropit žerty, mé děti, a cokoli člověk zaseje, to také sklidí.

Sledujte žně, neboť přijdou rychle.

Ježíš

Poznámka: Vyhledala jsem význam slova "reckoning" v Písmu. Znamená: zvážit, soudit, nebo zhodnotit.

Iz 5, 20-21
20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
21: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.

Iz 10, 1-3
1: Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo předpisují plahočení,
2: nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva; jejich kořistí jsou vdovy a sirotky olupují.
3: Co si počnete v den navštívení, až se z dálky přižene zkáza? Ke komu se utečete o pomoc, kde zanecháte svoji slávu?

Ž 106, 37-39
37: obětovali své syny a své dcery běsům.
38: Nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kenaanu; proléváním krve zhanobili zemi.
39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.

Zj 6, 1-8
1: Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
2: A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
3: Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!"
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
zpět