1532. 18. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. ledna 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VIZE ZRANĚNÝCH JEHŇÁTEK


Tento týden jsem se cítila, jak jsem silně vedená k bohoslužbě pozdě večer. Byla jsem na bohoslužbě snad deset minut, když mě u srdce zasáhla vlna smutku. Cítila jsem Otcův smutek a po tváři mi začaly stékat slzy, když jsem se začala v duchu modlit a prosila Pána, aby mi zjevil, z čeho ten smutek pramení, kdyby Jej něco v mém životě mělo tak zarmoutit. Bylo mi ukázáno toto vidění:

Vidění se otevřelo na velmi temné a špinavé místo. Viděla jsem tam skupinu malých jehňátek a každé z nich bylo strašně zraněné. V duchu mi Pán ukázal, že to jsou ztracení, že to jsou ti, kterým nikdo nepřinesl evangelium, a že temnota, v níž jsou uvězněni, je dílem nepřítele a nemají poznání, jak se osvobodit, poznání, které neseme my. Pak jsem uviděla, jak z temnoty vystupuje ruka a v ruce má velký kyj. Začala obrovskou holí stále dokola mlátit jednu z maličkých oveček. Objevila se další ruka a začala bodat další z jehňat, které už mělo na svém malém těle nezhojené rány, když bodání začalo. Jehňátka byla strašlivě zraněná a plakala a zdálo se, že na temném místě s nimi není nikdo, koho by vůbec zajímalo, jestli žijí, nebo umírají, nebo že tak strašlivě trpí. Ukázal mi, že to jsou ti, kteří se chytili do pasti závislostí, a ti, kteří uvízli v pasti zneužívání. Jsou to ti, jimž nepřítel lhal a držel je od Něj svými lžemi. Žalostně zápasili a vypadali tak zmateně z toho, co se s nimi děje. Bylo na nich vidět, že jsou vyděšení, ale nevěděli, co mají dělat. Když vidění skončilo, už jsem klečela na kolenou a plakala, mé srdce bylo úplně zlomené tím, co jsem viděla, co se děje těm malým ovečkám, když Pán začal mluvit.

Mnozí z mého lidu stojí připravení zachránit mé beránky z temnoty, ale nevidí cestu. Řekni jim, že jim připravím cestu, aby mohli přinést mé evangelium ztraceným. Budu postupovat rychle, protože zbývá jen málo času před tím, kdy už žádná příležitost, jak je zachránit, nebude.

Nepřítel je polapil a spoutal v temnotě (beránky). Má Nevěsta se cpe u stolu požitky světa, zatímco můj lid hyne pro nedostatek poznání Mne a Mé zachraňující moci. (Slyšela jsem jeho hněv, když mluvil o špinavé Nevěstě. Když o ní mluvil, viděla jsem ženu ve špinavých, roztrhaných svatebních šatech, shrbená na židli a hltá nějakou špínu a odporně vypadající věci z velkého stolu, který byl posazen na svět. Tvářila se, jako by neměla nic lepšího na práci, a zdálo se, že jí vůbec nevadí, že se jí ta špína při jídle lepí na obličej. Nenasytně chňapala a jen si tu špínu cpala do pusy).

Máte být nositeli mé moci na zemi, moji lidé! Máte jít a hlásat jim mé evangelium, dokud je ještě čas. Už nesmíte ztrácet čas! Zbývá málo času a oni hynou, protože je nepřítel chytil do pasti.

(V duchu jsem viděla ocelovou past, jaká se používá k polapení zvířat, a Satana, jak se směje, když se blíží, aby zasadil poslední ránu, zatímco malé zvíře se krčí, vyděšené, neschopné uniknout tomu, co přichází).

Moji lidé, byli jste povoláni právě pro takovou chvíli, jako je tato. Ne náhodou jste tam, kde jste nyní. Povolal jsem vás, abyste hlásali mé evangelium, proč otálíte? Chystám se vám připravit cestu do temných míst, kde jsou moji maličcí, chci, abyste mě poslechli a šli. Modlili jste se ke Mně a žádali jste, abych vás použil, nyní vás volám ven.

(Viděla jsem, že nepřítel zesiluje své útoky proti těmto ztraceným, aby se je pokusil dostat do svého království dřív, než se s nimi někdo bude moci podělit o pravdu evangelia. Podniká na ně velké útoky - fyzické nemoci, finance, duševní strádání. Nepřítel se je pokouší "porazit" a zranit prostřednictvím druhých, dokud neztratí naději a nezničí sami sebe prostřednictvím svých závislostí a zneužívání).

Neotálejte. V sázce jsou duše a moji beránci hynou, protože moje Nevěsta je zaneprázdněna světem. Jsou Mi drazí a přeji si, abyste jim přinesli poselství, která vám dávám.

Už to déle neodkládejte. Čas teď rychle utíká a na hraní ve světě už není čas, mé děti. Udělejte to pro Mne. Zachraňte mé ovečky!

Ježíš


Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.

Oz 4, 6: Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.

Mk 16, 15: A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Est 4, 14: Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato.
zpět