1533. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2021.

Nástroj: Ray Bergman prostřednictvím Glyndy Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OBLEČTE SI SVATEBNÍ ŠATY


Prorocké poselství, které dostal Ray Bergman a které nedávno sdílel na svém blogu Innocence Redeemed (viz link níže), zde sdílíme s jeho svolením. Na svém blogu vypráví příběh o tom, jak toto slovo obdržel.

Přeji si, aby byl můj lid oblečen do správného oděvu pro mou svatební hostinu. Mnoho mých dětí se rozhodlo neslyšet, nevidět. Nedělají si na Mne čas. Mohly by pro sebe poznat mou cestu, ale nevybraly si ji. Jsou příliš zaslepeny světskými požitky, než aby pochopily, že Já jsem vše, co potřebují.

Mnozí z mého lidu by měli tolik toho, co si přeji, kdyby jen hledali má poučení, plnili mou vůli a trávili čas v mé přítomnosti. Můj synu, protože sis na Mne udělal čas, znáš mé Slovo. Jsem zakotven ve tvém srdci, protože pokaždé, když studuješ, je to napsáno. Vydržel jsi toho tolik, že už máš v srdci to, co si pro tebe přeji a jak žiješ, protože to Já v tobě působím a udávám ti směr. Je to skrze tvou víru ve Mne, že žiješ mé Slovo a mé cesty. Přál bych si, aby tak činily všechny mé děti.

Mnohé z mých dětí hledají odpovědi, ale nejsou ochotny podrobit se mému zušlechťování. Můj synu, i když projevuješ mnoho milosrdenství, nemůžeš to za ně udělat. Mohou mít ode Mne tolik, kolik si přejí, ale musí se rozhodnout. Mnozí by měli mé požehnání, kdyby se rozhodli věřit tomu, co říká mé Slovo.

Ti, kdo opravdu touží po mé přítomnosti, mě budou nadále hledat a najdou, neboť se jim zjevím. Přeji si, aby byli oblečeni do náležitého oděvu, ale neudělali si dostatek času tím, že by se vzdali zábavy a udělali si čas na porozumění. Musíš jim to říci, můj synu, neboť jsi tam byl a můžeš jim to vysvětlit tak, aby to pochopili – ti, kteří nemají na sobě vhodný oděv pro Svatební hostinu, tam nevstoupí.

Ježíš


O tomto Slovu hovoříme s Rayem v podcastu na následujícím odkazu a mluvíme o Kristově Nevěstě a o připravenosti na Ježíšův návrat obecně:

https://www.podbean.com/media/share/pb-pnxy9-100baa7

Toto Slovo si také můžete přečíst na blogu Innocence Redeemed:

https://www.innocenceredeemed.blog/2021/03/31/i-desire-the-proper-attire-at-my-wedding-feast

1Petr 2, 1-3
1: Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání
2: a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;
3: vždyť jste okusili, že Pán je dobrý!

2Kor 5, 4: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

Am 8, 11-12
11: Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.
12: Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.

Kol 3, 10-15
10: a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
11: Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.
12: Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
13: Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
14: Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
15: A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.

Žid 12, 15 : Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.

Joz 24, 14-15
14: Bojte se tedy Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu.
15: Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.

Mt 7, 16-19 16: Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17: Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18: Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19: Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

Mt 22, 1-14
1: A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
2: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
3: Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
4: Poslal znovu jiné služebníky se slovy: Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!
5: Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
6: Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
7: Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
8: Potom řekl svým služebníkům: Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;
9: jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.
10: Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.
11: Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu.
12: Řekl mu: Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo.
13: Tu řekl král sloužícím: Svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.
14: Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán."

Mt 24, 10; 12-14
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

Mt 25, 1-13
1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3: Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4: Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5: Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6: Uprostřed noci se rozlehl křik: Ženich je tu, jděte mu naproti!
7: Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!
9: Ale rozumné odpověděly: Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!
10: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
11: Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: Pane, pane, otevři nám!
12: Ale on odpověděl: Amen, pravím vám, neznám vás.
13: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Mt 26, 40-41
40: Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?
41: Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."

Oz 5, 4: Jejich skutky jim nedovolí vrátit se k jejich Bohu; je v nich duch smilstva, neznají Hospodina.

Ef 6, 13-18
13: Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14: Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17: Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
18: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.
zpět