1534. Poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÍCE ČASU


Mé děti si myslí, že mají na odvrácení od světa a pokání více času, než mají, a to je velmi nebezpečné přesvědčení.

Moji drazí, byl to nepřítel vašich duší, kdo vám řekl tuto lež. Neberte na vědomí jeho slova, protože jsou to lži, jejichž cílem je ukrást vaše duše z mého království.

Čiňte pokání teď, dokud je ještě čas.

Ježíš


1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

Lk 13, 3: Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.

Mt 3, 2: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské."
zpět