1538. 25. dubna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZABŘEDNUTÍ DO ŠPÍNY


Amerika se utápí ve špíně. Její hříchy vyvstaly přede Mnou a já jsem ji shledal nedostatečnou pro zkaženost jejího vedení a jejích cest. Avšak bude-li se můj lid modlit, bude-li truchlit a naříkat kvůli hříchům amerického národa, dopřeji mu trochu času, aby mé evangelium a mé dílo se mohlo skrze můj lid ještě šířit.

Můj lid však musí truchlit jako lidé v dávných dobách, i když budete muset skutečně truchlit nad hříchy toho zkaženého národa, neboť Já jsem jej zapudil a soud již byl vynesen.

Mám však zbytek, dokonce i mezi špínou Ameriky, který je roztrpčen zlem, které vidí. Svůj zbytek chci zachránit z bahna a přivést domů ke Mně, ale tolik ztracených v tom špinavém národě nikdy neslyšelo evangelium - neznají Mě, a tak směřují ke zkáze.

A zkáza přijde do Ameriky rychle. Až se tak stane, bude to velmi rychle, takže moji lidé – buďte připravení! Bděte a modlete se - šiřte evangelium, dokud můžete, protože do země, ve které žijete, už nyní proniká velká temnota.

Modlete se, moji lidé - modlete se! Modlete se, abych ztraceným v té špinavé zemi prokázal milost ještě o trochu déle.

Ježíš

Poznámka: Toto slovo a můj komentář k němu si můžete poslechnout ve formě videa zde: https://youtu.be/52mSiQy4GI0.


Jr 9, 17-20
17: Ať rychle přiběhnou a bědují nad námi, ať z našich očí stékají slzy a z našich řas proudí voda.
18: Ze Sijónu je slyšet hlasité bědování: "Jak jsme popleněni, velice zahanbeni! Museli jsme opustit zemi, naše příbytky strhli."
19: "Slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, nechť vaše ucho přijme slovo z jeho úst. Své dcery učte bědování, jedna druhou žalozpěvu.
20: Našimi okny vstoupila smrt, vnikla do našich paláců. Vyhubila děti v ulicích, jinochy na náměstí."

2 Kr 19, 31: Z Jeruzaléma vyjde pozůstatek lidu a z hory Sijónu ti, kdo vyvázli. Horlivost Hospodina zástupů to učiní!

2Pa 7, 14: A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2Petr 2, 7-8
7: Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků.
8: Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky.

Mt 24, 42: Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
zpět