1539. Poselství Ježíše ze dne 26. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEUSTÁLÁ ZMĚNA


Mé děti, vstoupily jste do doby, kdy se změny stanou neustálé.

V tomto období odstraním z vašich životů některé lidi, kteří vám nebudou v budoucnu prospívat, až půjdete vpřed. Někteří se pro vás mohou stát nebezpečím, protože zlo bude růst. Nebuďte rozrušené, uvidíte-li, že se to děje, ale uvědomte si, že tím se ve vaší budoucnosti odvrátí mnoho bolesti a utrpení.

V některých případech mohu přemístit vás, v jiných je mohu různými způsoby odstranit od vás.

V obou případech zůstaňte klidné, neboť vám, které jste Mi oddány, požehnám.

Ježíš


2Kor 6, 14-17
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16: Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: "Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem".
17: A proto "vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu".

Ž 23
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Jl 2, 25: Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a brouci, různá havěť a housenky, mé veliké vojsko, které jsem na vás posílal.

Ž 32, 10: Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.

Ž 37, 5: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
zpět