1540. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. dubna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Michael

VÍRA BEZ DŮVĚRY V BOHA JE PRÁZDNÁ


Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Vyzývám vás, abyste byli věrní k Nejsvětěší Trojici a k naší Královně a Matce.

Lidská bytost musí být nositelem dobra, které je duchovní nádobou "velkodušnosti" a "milosrdenství", aby tito lidé obdrželi Boží přízeň, pokud je na prvním místě poslušnost.

Jděte ruku v ruce s dobrem. Nezapomínejte na tuto velkou ctnost, ovoce Ducha Svatého [Gal 5, 22-25], která proměňuje lidské stvoření a vede ho k laskavému jednání a konání.

Lidstvo se ocitá mezi dvěma silami: mocí dobra a mocí zla. Z toho důvodu musíte stát pevně ve víře, bez vrávorání, dříve, než vás zlo vyzkouší, protože zlo dokáže způsobit rozdělení v Božím lidu, v rodinách, mezi bratry ve společenství, mezi pastýři Božího stáda a způsobuje v lidstvu otevírání vážných a nenapravitelných propastí.

Vzpoura proti Božím dětem začala již před dávnými časy, nenápadně se rozvíjela, a proto je nyní na cestě, aby sklidila úrodu v tomto pokolení, v němž bují plevel. Vidím málo pšenice, ale větší část z toho mála se zrodila pod ochranou našeho Krále a Pána Ježíše Krista a skrze poslušnost k naší Královně a Matce.

To jsou lidé, kteří jsou věrní Bohu: ti, kdo mají sílu těch, kteří sjednoceni obětují vše Jemu, co se jim stává, z lásky k Nejsvětější Trojici a za spásu duší.

Ti, kdo věří, vědí, že musí být jako dobrý kvas. Když v tomto lidu byť i jediný člověk vykoná dobré dílo, toto dobré dílo je přijímáno všemi a obsahuje v sobě všechny lidi světa.

Co vám chybí, děti Nejvyššího?
Důvěřujte Bohu, abyste Jej mohli najít!

Víra vás vede k poznání Boha, ale poznání bez důvěry je mrtvé.
Víra bez důvěry v Boha je prázdná.

Zabýváte se přípravou fyzických přístřeší, aniž byste se předtím rozhodli změnit svůj život.

Nejste obráceni a toužíte se uchýlit do útočiště, abyste se ochránili: Kde je vaše víra?

Ne, Boží děti, nebudete se moci ochránit v útočišti, aniž byste se obrátili, i když byste to udělali v poslední chvíli.

Musíte růst vnitřně. Vidím, že jste stále stejní arogantní vykladači Božího zákona: Pokrytci! Myslíte si, že všechno znáte a když otevřete ústa, vyřine se odporné "ego", způsobující nevolnost. Jste oslabeni lidskými náklonnostmi, aniž byste uvážili, že nejsou věčné. Žijete vychloubačně a mezi vámi je tak mnoho vlků v rouchu beránčím [Mt 7,15]!

Neobměkčujete své srdce; kámen pýchy a lidské hlouposti tíží většinu z vás. Když myslíte jen na sebe, na to, co se vás osobně týká, upadáte do propasti "ega", z níž se nedostanete, nedáváte-li přednost bratru před sebou samým.

Modlete se, Boží děti, modlete se, vše, co bylo ohlášeno, se naplňuje, a o čem věříte, že je daleko, je blíž, než si myslíte.

Lidstvo přestalo věřit v Boha, věří, že Boha nepotřebuje…

Ubohá, duchovně nevzdělaná stvoření, která svou arogancí a vírou ve světské víc než v božské, se vzdalují od spásy!

Velmoci soupeří o moc a jsou připraveny naplnit Zjevení.

Nezapomínejte, že až bude lidstvo v chaosu, objeví se Zlý – ten, jehož musíte vyhnat ze života každého z vás, a proto se musíte obrátit, ujistit se a posílit ve víře.

Modlete se, modlete se, aby se vaši bratři, kteří jsou daleko od Nejsvětější Trojice, se přiblížili, činili pokání a obrátili se.

Modlete se, modlete se za Kristovu církev, která učiní překvapující prohlášení.

Modlete se, sopky způsobí na Zemi tragédie.

Milovaní Nejsvětější Trojice:

My, nebeské legie jsme připraveny přijít na pomoc těm, kdo o ni budou naléhavě prosit.

Neochabujte, nevydávejte se do rukou těch, kdo manipulují s lidstvem: buďte vytrvalí a zachovejte si vnitřní klid. Zachovejte si pokoj, klid, rozvahu, buďte laskaví k sobě i ke svým bratrům.

V Nejsvětější Trojici a skrze ni "všechna čest a sláva" [Zj 5,13].

Svatý archanděl Michael
zpět