1546. Poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZAČNĚTE ŽÍT, JAKOBY UŽ BYL TADY


Mé děti, blíží se čas velkého nedostatku na zemi. Bude to doba, kdy mnozí, včetně mnoha mých dětí, budou bez práce. Mnozí budou v nouzi. Hlad se rozšíří a více lidí bude v nouzi než bez ní.

Dopouštím, aby tento čas nedostatku přišel, aby mnozí ztracení volali ke Mně a byli zachráněni.

Ti z vás, kteří se věnují mému Slovu, pochopí, jak v tom čase najdou správný směr. Ti, kteří mé Slovo ignorovali, kteří si nevybrali Mne nebo mé cesty, zahynou, protože stále dávali přednost světu přede Mnou.

Víte, že se tento čas blíží. Přeji si, abyste začali žít, jakoby už byl tady, protože brzy nastane. Připravte se a své životy na to, abyste se v něm mohli pohybovat. Dávejte na něj pozor, protože je prvním prvkem bouře, o které jsem vám řekl, že přichází.

Ježíš

Poznámka: Viděla jsem kapitána, který navigoval loď směrem k obrovské temné bouři. Musel se někam dostat a věděl, že pokud do bouře vstoupí ve správné pozici, bude mít mnohem větší vyhlídky jak ji bezpečně překonat.

Podcast: Vize ztemnělého obchodu.

Jl 1, 4-17
14: Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země,
do domu Hospodina, svého Boha, a úpějte k Hospodinu.
15: Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
16: Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot?
17: Zrno zaschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené, sýpky rozbořené, obilí uschlo.

Ž 107, 28-29; 33
28: A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně:
29: utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.
30: Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli.
33: Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry.
zpět