1550. Poselství Ježíše ze dne 3. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POSTUPUJTE!


Děti moje, je čas být v klidu a čas postupovat. V každé bitvě, jak vědí všichni vojáci, načasování je vším.

Říkám vám, že TEĎ je čas postupovat. Postupujte v mém království na zemi. Víte, k čemu jsem vás povolal. Víte, kam vás vedu skrze svého Ducha.

Jděte vpřed a chvalte, uctívejte a tančete přede Mnou jako můj služebník David. Jděte vpřed a křičte vítězství, protože je již vyhráno. Jděte vpřed a Já vás vybavím, až půjdete. Pošlu společně s vámi další, aby vám pomáhali.

Jděte!

Jděte TEĎ a neváhejte. Neodkládejte to na později, protože i teď (když toto čtete) nepřítel spřádá plány, jak vás zastavit a ukrást vám odměnu!

Ježíš

Poznámka: V duchu jsem viděla, jak se mobilizuje velká armáda bojovníků Pána zástupů. Každý z nich měl svůj úkol. Každý z nich měl na sobě novou lesklou zbroj. Každý z nich se modlil a pak se s velkým odhodláním rozhodl. A viděla jsem, jak jsou hordy pekla vyděšené a panikaří. V nebi jsem viděla, jak se hromadí velké poklady pro ty, kdo poslechli a šli do bitvy. Viděla jsem velkou radost každého bojovníka, když byly duše získávány a peklo bylo znovu a znovu poráženo.


1Sam 17, 20: Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik.

1Sam 17, 45-49
45: Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.
46: Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh.
47: A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou."
48: Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci.
49: David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi.
zpět