1552. Poselství Ježíše ze dne 5. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE OPATRNÉ


Mé děti, dovolil jsem, aby do některých vašich vztahů vstoupil chaos, abych vám ukázal, co musíte spatřit, než bude příliš pozdě. To vás má připravit na to, co musí přijít příště.

Chaos není ode Mne. Když jsem poprvé stvořil váš svět, první, co jsem přinesl, byl řád. S přibývajícími dny uvidíte, jak narůstá zlo. To se nezastaví, dokud nepřijde konec a Já nezničím zkažené.

Buďte v této době velmi opatrné, komu věříte, protože váš nepřítel zasel plevel mezi vás. Nezdají se být jiné než vy, ale jejich srdce jsou velmi temná. Netouží po vás, ale po tom, co vám mohou vzít.

Ptejte se Mě na své vztahy a Já vám pravdu odhalím.

Ježíš

Ge, 1-4

1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2: Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

3: I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

4: Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Ž 146, 3-5

3: Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.

4: Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.

5: Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,

Př 3, 5-6

5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
zpět