1554. Poselství Ježíše ze dne 7. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


CHVALTE MĚ, DOKUD NEPŘIJDE ODPOVĚĎ


Mé děti, urychlil jsem čas, který zbývá do vašeho návratu ke Mně domů. Proto i vy zažijete posun vpřed v oblastech, kde jste uvízly ve své víře.

Pokud jste v něco dobrého věřily a věci vaší víry se dlouhý čas nehnuly kupředu, nyní uvidíte, jak přichází odpověď.

Nedovolte, aby vás přemohla únava, ale chvalte Mě, dokud nepřijde odpověď.

Ježíš


Ef 3, 20-21
20: Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit,

21: jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Gal 6, 9-10
9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

10: A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
zpět