1555. 8. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. listopadu 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA),


PŘICHÁZÍ ZMĚNA


Včera večer jsem měla opravdu neklidný den a probudila jsem se v ranních hodinách a nemohla jsem usnout ani po modlitbě. Dnes jsem zjistila, že to pociťují i mnozí další, a tak jsem začala hledat u Pána, co cítíme. Toto je, co mi odpověděl:


Tato země poznala dobu lehkosti a blahobytu a blahobyt udělal z mnohých blázny, pro které byl svět příliš svůdný, než aby mu odolali. Začnu bořit falešné bohy, které si můj lid zvolil místo Mne, a odhalím jejich bezmocnost jednoho po druhém.

Někteří z vás budou plakat, až uvidí, jak jsou jejich falešní bohové ničeni, ale to se musí stát, abyste Mě mohli poznat jako jediného pravého živého Boha. Vaši falešní bohové jsou jen iluze, které si vymyslel nepřítel, aby Mi ukradl vaše uctívání.

Mnozí z vás v poslední době pocítili pohnutí ducha. Ve své duši jste pocítili pláč nad ztracenými, nad těmi, kteří Mě neznají. Cítili jste můj zármutek nad těmi, kteří budou nakonec ztraceni.

Přišel čas, aby na zemi byly vyneseny mé soudy. Mnoho životů bude ztraceno v tom, co přichází. Mnoho duší bude ztraceno pro nepřítele, pokud moji lidé Mě nebudou v tomto čase poslouchat. Přeji si, aby se moji lidé soustředěně modlili modlitby - za ztracené, za jejich města, za jejich národy, abych jim mohl prokázat milosrdenství. Pokud Mne moji lidé nebudou poslouchat, někteří ze ztracených budou mezi jejich vlastními rodinami a milovanými. V této době budou velmi trpět za svou nedostatečnou poslušnost.

Řekněte jim to. Řekněte jim, že přicházím. Řekněte jim, aby byli připraveni uposlechnout mé příkazy. Řekněte jim, aby se začali modlit a nepřestali, dokud to neskončí. Řekněte jim, že přicházím.

Uvidíte strašlivé pohledy. Srdce lidí skutečně selžou při tom, co uvidí. Přichází změna. Po této změně se věci už nikdy nevrátí do starých kolejí. Tato změna se nebude jevit tak, jak si myslíte. Přijde jemně, ale je to velká změna, v zákulisí, a její dopad bude velký. Změna se neprojeví okamžitě, ale až postupem času. Jakmile však jednou nastane, nebude možné ji vrátit zpět. Jakmile tato změna nastane, nebudete ji moci přehlédnout a budete vědět, o co jde.

Musíte mému lidu říci, jak se na tuto změnu připravit. Řekněte jim, že je miluji (v jeho hlase jsem slyšela tak neuvěřitelný smutek a žal, když říkal, že nás miluje!) Řekněte jim, že mé soudy jsou spravedlivé a ti, kteří jsou nyní souzeni, mají čas činit pokání. (Jsou lidé, do jejichž životů již začíná dopadat Boží ruka soudu - v duchu jsem viděla, že právě tyto lidi zde má na mysli).

Ti, kteří budou souzeni později, už ne.

Řekni mým lidem, aby přede Mnou prošli (viděla jsem v duchu jeho trůn a cítila jsem, že modlitbou myslí, že mají přijít před jeho trůn) a činili pokání ze všech hříchů, o kterých vědí, že je mají, a nechali Mě, abych jim pomohl. Čas odvrátit se od svých hříchů je nyní – nečekejte, mé děti! Nečekejte, neboť čas je mnohem kratší, než si myslíte. Přijďte přede Mne a vyznejte své hříchy hned, neboť mé soudy přicházejí do vaší země a mnozí z vás nebudou mít později čas. (Když to řekl, pocítila jsem v duchu opravdu strašnou tíhu.) Nesmíte to zanedbat.

Dokonce i hříchy, které považujete za malé, musíte vyznat, abych vám mohl odpustit hned teď, a musíte se od nich odvrátit. To, co přijde v tomto příštím roce, vytvoří pro mnohé z vás kamenitou cestu, po které budete kráčet, a vaše časy nebudou snadné. Těžkosti budou v hojném počtu všude kolem vás.

Změny, které nyní vidíte, jsou jen samotným začátkem. Někteří z vás se domnívají, že se vše vrátí tak, jak bylo, a že to bude (jak říkáme) "jako obvykle", ale nebude tomu tak. Změny tu zůstanou.

V nadcházejících měsících budete mít pocit, že stojíte na pohyblivých píscích, protože změny budou neustálé. U některých z těchto změn můžete mít podezření, že přijdou, jiné budou pro mnohé z vás naprostým překvapením.

Je čas jít kupředu, moji lidé, neboť čas se krátí.

Ježíš


Ž 96, 5: Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.

Ž 106, 36: Sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou;

Lk 21, 25-26
25: Budou znamení na slunci, měsíci i na hvězdách, na zemi zachvátí národy úzkost v bezradnosti nad hukotem a příbojem moře.

26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celou zem, neboť mocnosti nebeské budou otřeseny.

Jl 2, 13: Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
zpět