1556. 9. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 30. června 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZÁVĚREČNÉ PŘÍPRAVY


Mé děti, nastal čas vašich posledních příprav. Už nějakou dobu jste věděly, co se blíží a že se musíte připravit.

Blíží se událost, která je plánována a která změní vše, jak to nyní znáte. Národy změní své postavení, vůdci si vymění místa. Jeden národ bude v popředí pozornosti a jeho změny se budou odrážet po celém světě, prostřednictvím ostatních národů, protože vše, co tento jeden národ udělá, ovlivní všechny ostatní.

Tento národ neudělá [vojenský] manévr, ale bude proti němu podniknuta akce. Nastoupí nový vůdce, ne dobrý, ale zlý. Až to uvidíte, vězte, že se vše změní a změní se to velmi rychle. Tyto změny nebudou dobré.

Připravte se nyní, neboť jsem vám řekl, co má přijít. Moji lidí budou velmi pronásledováni a budou žít daleko pod svými možnostmi, protože všechny národy se je budou snažit zabít.

Až to uvidíte, vězte, že váš čas je velmi krátký a že se vracíte domů.

Ježíš


2Thes 2, -12
1: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.

3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.

5: Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?

6: Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.

7: Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.

8: A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem.

9: Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky

10: a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.

11: Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.

12: Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Mt 24, 6-10
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
zpět