1557. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. května 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

ZMATEK PRONIKL DO LŮNA CÍRKVE


Přijměte požehnání z Otcovského domu.

Jste stvoření naplněná Božím milosrdenstvím, které vás neopouští.

Rychle se blížíte k setkání s tím, na co mnozí z vás čekali celá léta. Proste Nejsvětější Trojici a naši Královnu a Matku o pomoc, o neustálou pomoc, abyste na poslední chvíli nezběhli k nepříteli.

Využijte duchovní obranu, aby vás pokušení zdánlivého zastavení pandemie nevedlo k tomu, že se stanete obětí zlých činů těch, kdo chtějí vyhubit část světové populace.

Už to bylo oznámeno!…

Události vám nedopřejí oddech a země si nebudou schopny rychle pomoci. Zůstaňte bdělí!

Zápach Země stoupá až k srdci Nejsvětější Trojice a andělské chóry pozvedají svůj hlas:

"SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ JE PÁN ZÁSTUPŮ".

Lidské stvoření se odvrátilo od povinností jako dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Lhostejnost a neúcta k naší Královně a Matce je nejtěžším hříchem této generace, na kterou dopadne její vlastní pohrdání Bohem.

Uskutečnění ďábelských plánů k vyhlazování nenechá na sebe dlouho čekat. Válka, kterou tiše zakoušíte, se touto epidemií stane veřejnou a použití zbraní se blíží k této generaci, kvůli aroganci těch, kdo chtějí vyjednat svou moc.

Na potravinářské plantáže přijde invaze nemocí a s ní se na Zemi rozšíří přízrak hladomoru. Nezapomeňte si připravit požehnané hrozny. Upozorňuji vás, že víra je nezbytná.

Boží lidé, vyzývám vás, abyste se modlili za Chile a Bolívii, budou ve zprávách.

Boží lidé, modlete se, modlete se za Portoriko a Střední Ameriku, bude se třást.

Boží lidé, zmatek pronikl do lůna církve Krista, tato instituce se stále potácí.

Boží lidé, modlete se za Indii a nezapomeňte se modlit za Argentinu, které hrozí nebezpečí.

Boží lidé, modlete se za Itálii, setká se s terorismem.

Lidé našeho Pána a Krále Ježíše Krista:

Chaos přichází skrze nemoc těla i ducha, zapomněli jste na kvas života – na lásku.

Zkoumejte sami sebe, je naléhavé, aby se každý podíval do svého nitra – není to hra, neboť takto se rozhodnete mezi obrácením, spásou, nebo zda budete dál klamat sami sebe a ztrátou vaší duše.

Buďte k sobě upřímní, v této chvíli nemůžete být duchovně nezodpovědní lidé jako včera. Je naprosto nutné, abyste se rozhodli pro vnitřní změnu, a to ihned!

Zestárlá Země se bude silně třást, jako ten, kdo se snaží nezhroutit. Velká města, která poskytovala útočiště bezuzdné svobodné vůli lidských stvoření, se budou silně třást.

Neunavujte se čekáním, připravte se, protože náročná práce duše, utrpení a nouze, spolu s pádem světové ekonomiky, povedou tuto generaci k úplné očistě.

Zasvěťte zvláštní měsíc naší Královně a Matce.
Tento měsíc projevte Matce našeho Krále a Pána Ježíše Krista lásku, kterou si zaslouží.

Modlete se a uvádějte modlitbu do praxe. Naše Matka se za vás přimlouvá: zasvěťte jí tento měsíc zvláštním způsobem a buďte stálí pro zbytek svého života.

Kéž je v nebi i na zemi navždy uctívána nejsvětější svátost oltářní.

Žehnám vám.

Svatý archanděl Michael
zpět