1560. Poselství Ježíše ze dne 12. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEPŘÁTELSKÁ SPIKNUTÍ


Mé děti, nepřítel intrikuje proti vám ve stínu. Jeho plány jsou rozsáhlé a smrtící.

Nastal čas jeho hněvu.

Ježíš


Zj 12, 10-12
10: A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

11: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

12: Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá."
zpět