1562. Poselství Ježíše ze dne 14. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TĚŽKÁ ZAVAZADLA


Mé děti, musíte odlehčit svá břemena, abyste prošli tím, co přichází, protože mnozí z vás budete v pohybu. Nemůžete s sebou nosit velké množství majetku, máte-li být mobilní.

Ve svém svatém Slovu jsem řekl, že máte-li dva pláště, darujte jeden z nich. Přeji si, abyste se o to snažili nyní a podělili se s těmi, kdo potřebují tyto věci, které vy už brzy potřebovat nebudete.

Tímto způsobem si nashromáždíte mnoho zásob pro sebe v čase velkého nedostatku, který k vám brzy přijde. (Protože co zasejete, to sklidíte – sdílením zaséváte semínka pro své budoucí potřeby.)

Nečekejte.

Ježíš


Př 19, 17: Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.

Lk 3, 9-11
9: Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“

10: Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?"

11: On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“

Lk 6, 38: Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“

2Kor9, 1-10
1: O pomoci bratřím je vlastně zbytečné vám psát.

2: Znám přece vaši ochotu, o níž s hrdostí makedonským bratřím říkám, že Achaia je už od loňska připravena. Vaše horlivost byla pobídkou pro mnohé z nich.

3: Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou: chtěl bych, abyste byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl.

4: Kdyby se mnou přišli makedonští a shledali, že nejste připraveni, bylo by to velkým zahanbením pro nás – natožpak pro vás! – protože jsme o vás mluvili s takovou jistotou.

5: Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar tak, aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost, a ne lakota.

6: Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.

7: Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.

8: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

9: jak je psáno: 'Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky."

10: Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší spravedlnosti'.
zpět