1563. 15. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZUŘIVOST


Strašný čas přichází na zem, kdy nikdo, jenž se neřídí zlem, nebude v bezpečí. (Jen lidem, kteří jsou ve službách Zlého, bude dovoleno žít).

Nepřítel je mezi vámi, mé děti a začíná nové tažení nenávisti, které předčí všechna ostatní, která přišla před ním. Zuřivost začne stoupat v bezbožných a nepodobá se ničemu, co jste kdy viděli. Nepřítel ví, že má málo času a už dlouho osnoval tento plán nenávisti.

Zabíjení mých lidí bude přibývat a stále růst. Nenávist lidí nepřítele se stane téměř šílenou, až se na jistých místech stane stále víc přijatelné zabíjet ty, kdo hlásají mé jméno.

Ježíš


Zj12, 10-12
10: Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:

11:"Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje."

12: Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů;

Ž 27, 3: Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.

Dt 31, 6: Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.

1Petr 5, 8-9
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

Jan 15, 18-25
18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

19: Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

20: Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.

21: Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal.

22: Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích.

23: Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce.

24: Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.

25: To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: Nenáviděli mě bez příčiny.

zpět