1564. 16. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. června 2011.

Nástroj: Glynda Linkous USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


V AMERICE BUDE SMUTEK A PLÁČ


Modlila jsem se a ptala se Pána, zda má pro lidi nějaké Slovo pro čtvrteční večerní rozhlasový pořad. Toto byla jeho odpověď:

Vskutku, mám Slovo pro tebe, mé dítě, a pro všechen můj lid i pro ty, kdo ještě nejsou moji.

Řekni jim, že je miluji láskou, která neumírá. Já jsem Ten, který je nikdy neopustí, nikdy nebude nevěrný. Toužím je vidět žít šťastný, naplněný život, ne život naplněný prázdnými prchavými požitky.

Toužím po tom, aby se ve Mně našli během přicházející bouře, abych je mohl chránit, zaopatřit a ochránit před újmou, ale mnozí Mě vidí jako slabého nebo krutého, protože nemají žádné vědomosti.

Spokojují se s moudrostí světa, místo aby hledali mou moudrost. Postavili si pevné domy jako útočiště, o kterých si myslí, že je ochrání před katastrofou, ale mýlí se, protože nevědí, jaké katastrofy mám připravené pro ty, kdo Mne zapírají, a jejich pevné domy je nezachrání.

Toto bohatství je neochrání, ani jejich moudrost je neuchrání před mou mocnou rukou, neboť vidím plány, které si udělali, a zkaženost v jejich srdcích.

Vytvořili si bohy, kteří je nemohou zachránit. Udělali ze sebe bohy tohoto světa, ale v onen čas jim ukážu, že nejsou žádnými bohy, ale slabými a chabými a neznalými pravé moudrosti. V té době zjistí, že mají nedostatky, a kdo je pak ochrání? Kdo tě zachrání, přede Mou mocnou rukou soudu, ó, pošetilý člověče?

V onom čase uvíznou ve svých vlastních osidlech a velká bude zkáza, která pak na ně dopadne. Chci, aby se ke Mně obrátili a byli zachráněni a nezahynuli, ale oni Mě odmítají slyšet a odvrátit se od své špatnosti.

Běda těm, kdo jsou moudří ve svých vlastních očích, neboť před jejich očima přivedu jejich moudrost vniveč. Běda těm, kdo vymýšlejí zlé plány proti mému lidu pro svůj vlastní prospěch, neboť vůbec neuniknou mé mocné ruce soudu. Běda těm, kdo odmítají pomáhat chudým a bezmocným, když mohou, neboť sami budou v nouzi.

Hladomor přijde brzy do země Ameriky. Země známá hojností bude mít brzy nedostatek potravin, aby nasytila i svůj vlastní lid, neboť na tuto zemi dopadne má mocná ruka soudu. Shromažďujte si zásoby, můj lide - shromažďujte si obilí, abyste nasytili své maličké, neboť hlad k vám přijde rychle a bez varování, a skutečně přijde brzy. Uchovávejte si ve svých srdcích mé Slovo, neboť vám bude útěchou v těchto dnech žalu.

V Americe bude velký pláč a smutek, neboť se přiblížil její čas, aby poznala mé soudy. Ale zde bude také poznána má sláva mezi mým lidem, neboť v tomto čase velké temnoty bude jasně zářit má mocná síla mezi mými vyvolenými.

Ježíš


Žid 13, 5: Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

1Jan 4, 15-16
15: Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

Job 28, 12-13
12: Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti?
13: Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde.

Job 28, 28: a řekl člověku: 'Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost.'

Ž 57, 2: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.

Ž 49, 6-7
6: Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci,
7: kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí?

Př 11, 4: V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

Př 18, 10-12
10: Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
11: Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.

Jr 2, 28: Kde jsou tví bohové, které sis udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas, vždyť máš tolik bohů, kolik měst, Judo.

Jr 11, 12: Ať si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou úpět k bohům, jimž pálí kadidlo; nebudou s to je spasit, až na ně dolehne zlý čas.
zpět