1568. Poselství Ježíše ze dne 17. května 2021

Nástroj: Glynda Linkous, https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TOTO NENÍ CVIČENÍ


Už více než týden slyším v duchu stále znovu a znovu tato slova: Toto není cvičení. Toto není cvičení. Toto není cvičení.

Protože stále přicházela, začala jsem meditovat o tom, co znamenají. Vím, že znamenají "Dobře, tentokrát je to skutečné, tohle není cvičení", ale myslím, že jsem je doopravdy nepochopila, dokud jsem o nich neřekla svému příteli, který o tom měl zkušenosti z armády. Můj přítel velmi ztichl a pak mi začal vysvětlovat, že je to v podstatě termín, který se používá, když dojde ke skutečnému útoku, a že ho námořnictvo upřednostňovalo zejména ve válečných situacích.

Mé děti, na americký národ se skutečně blíží útok. Přijde bez varování z noční oblohy. Národy, které již dlouho touží po mnoha požehnáních, jimiž jsem tento národ zahrnul, mají plán. Vidí jeho oslabený stav, protože jsem mu začal odpírat svou ochranu, a vědí, že nastal čas k útoku. Té noci bude v království temnoty ztraceno mnoho duší.

Mějte na paměti, abyste neustále konaly pokání za všechny hříchy, neboť žijete v nebezpečných časech. Buďte vždy připraveny být povolány ke Mně domů.

Až k tomuto útoku dojde, vše se ocitne v chaosu. Nastane bezpráví, protože rychle dojde k tomu, že každý člověk bude hledět jen na sebe. Pro nikoho z mého lidu to nebude bezpečná doba. Uzavřete se ve svých domech, jako to udělali Izraelité, když nad nimi prošel anděl smrti. Buďte velmi pilní v modlitbách v každé době, ale modlete se neustále i v této době, protože se bude dít mnoho věcí, které nevidíte. Hledejte Mě a Já vás povedu v tom, co máte dělat.

Nedovolte strachu, aby čas od času ovládl vaši mysl, ale stůjte pevně ve Mně a vězte, že Já budu řídit vše, co děláte.

Ježíš


Žid 13, 6: Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘

Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Ž 23
1: Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

6: Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

1Tes 5, 17: V modlitbách neustávejte.

Sk 3, 19: Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.

1Jan 1, 9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

Lk 12, 18-20
18: Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby

19: a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'

20: Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?'

Ex 12, 23: Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás.

2Ti 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

Mt 13, 41: Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti.

Mt 24, 12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
zpět