1569. Poselství Ježíše ze dne 18. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous, https://wingsofprophecy.blogspot.com/


LŽI NEPŘÍTELE


Tolik lidí stále potřebuje mé evangelium. Tolik lidí uvěřilo lžím nepřítele, že ještě zbývá mnoho času, ačkoli tomu tak není. Tolik lidí se nadále směje, vysmívá a odmítá. Tito budou mnoho trpět, až opustí tuto zemi, a v té době pro ně nebude žádný lék, protože mé Slovo je pravdivé.

Říkejte druhým o dobrých zprávách o mém Synu Ježíši, dokud můžete, děti, neboť to vám přidá k vašim korunám a sklidíte mnoho odměn, i když budete na zemi. Zbývá málo času, aby byly zachráněny ty poslední duše, než bude pro ně příliš pozdě.

Podávejte jim svědectví tak, jako jiní svědčili vám.

Ježíš


Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.

38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

2Petr 3, 3-4
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,

4: a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“

Mt 28, 19-20
19: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

1Thes 2, 19: Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy?

1Petr 5, 1-4 1: Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit:

2: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,

3: ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.

4: Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.
zpět