157. Poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2017.

Nástroj: Mária Júlianna (Maďarsko).


JÁ JSEM PRAVÝ POKLAD, PRAMEN VĚČNÉHO ŠTĚSTÍ, VĚČNÝ ŽIVOT


Moje drahé děti,

teď mluvím k vám, kteří Mě milujete, uctíváte a sloužíte Mi. Moje království není z tohoto světa. Moje království je jiný, navěky trvající svět. Je jiný ve všem, než v jakém nyní žijete. V mém království je jen jediná hodnota: Láska a z lásky pramenící ctnosti – pokora, trpělivost, poslušnost a obětavost.

Když jsem přišel na tuto Zem, abych vám přinesl Slovo mého Otce, dal jsem vám ke všemu příklad, ale žel, našel jsem velmi málo následovníků, neboť lidé byli oslepeni vnějším třpytem, ziskuchtivostí, okamžitým zbohatnutím, vlastnictvím, sobectvím a hříchem. Jen málo duší se zřekne těchto světských tužeb kvůli Mně. Ale proto, že Mě považují za hodnotu vyššího řádu stojící nad světem, a proto, že Mě poznají, je jim vše ostatní odpadem, jak to již napsal svatý Pavel.

Tito věrní jsou moji následovníci, kteří na sebe vzali mé ctnosti: sebezapření a znamení kříže, a Já stojím v jejich životě nejvýše a na prvním místě. Vytrvají do konce smrti v mém následování, neboť své srdce silně připoutali ke Mně a za žádnou cenu se nedokážou ode Mne odtrhnout, protože poznali pravý poklad. Prodali všechno, co měli, aby Mě mohli získat, neboť Já jsem pravý poklad, pramen věčného štěstí, věčný život. Ve Mně není žádná poskvrna, žádná nečistota, jsem čistý, pravdivý a svatý. Já jsem slunce, jehož paprsky dosáhnou všeho a osvítí duši, neboť Já zkoumám nitro i srdce. Přede Mnou není nic skryto a každý, kdo je naživu, je Mi zavázán složením účtů.

Já budu každého soudit v poslední den, v okamžiku jeho smrti, a při posledním soudu podle jeho skutků. Z mých úst vycházející dvojsečný meč, ohnivý meč, je mým mečem soudu. To znamená, že vše budu soudit ve vztahu k evangeliu a ve srovnání s hlavním příkazem lásky. To je jediné měřítko. Přizpůsobíte-li své skutky Mně, vyhnete se soudu, ale půjdete-li proti mému učení, přivoláte na sebe velký trest.

Říkám vám i to, co jsem řekl mým učedníkům: chraňte se kvasu farizejů, kacířských učení, kterými Mě nejdříve odebrali ze středu. Ach, jak velice Mě bolí srdce, že už nemohu být přítomen na oltáři ve svatostánku, ale jen na bočním oltáři. Dokonce se i tak zvrhli, že Mě umístili dolů do sklepa, zavřeli Mě do zvláštní komory, aby na Mne věřící zapomněli.

Tito kněží, kteří měli odvahu to učinit, dostanou ve věčnosti přesně totéž zpět. Nebudou mít přístup ke Mně, nebudou se moci těšit z mého Světla, mé lásky, mé dobroty, tak jako nyní moji věřící Mě nemohou vidět a nemohou Mě oslavovat [v nejsvětější svátosti].

Modlete se za mé služebníky, aby naslouchali svým výčitkám svědomí a aby už nedokázali spáchat více hříchů proti Mně. V takových duších jsem neustále přítomen s trnovou korunou, ukřižovaný na kříži, a je to stojí velké úsilí, aby umlčeli hlas svého svědomí. Myslíce na svou vlastní kariéru, poslouchají kacířské vůdce.

Moje drahé děti, mějte v úctě čas, který ještě dostanete ke svému obrácení. Využijte jej, neboť pravím vám, až náhle přijde hodina vaší smrti, budete souzeni podle toho, jací jste v tomto okamžiku. Nebudete mít žádný odklad, proto jsem vám řekl: Žijte v neustálé připravenosti, neboť neznáte den ani hodinu. Bůh jsem Já, Zákon pochází ode Mne, nezávisle na tom, zda Mne přijmete, nebo ne. Rozsudek bude vykonán, a když jste neplnili příkazy mého Otce, přivoláte na sebe velký trest.

Snažte se žít tak, jak jste viděli u Mne a na příkladu mých svatých, které jsem postavil před vás, abyste je následovali. Oni byli stejně tak křehcí jako vy, lidé z masa a krve na této zemi, ale následovali mé učení a dostali se ke svatosti života. Můj příkaz není nedosažitelný pro nikoho. Ať už je to jednoduchý, nevzdělaný člověk, nebo velekněz, nebo král, dovedou jej splnit, neboť mé Zákony jsem zapsal do vašeho srdce. Když tak nečiníte, vaše svědomí vás obviňuje, avšak vaše duše létá, když jdete po cestě mých Zákonů. Podle toho poznáte, zda jste si zvolili dobrou, nebo špatnou cestu.

Moji maličcí, už nadešel čas. Nevěřte, že jsem to byl Já, kdo chtěl tento dnešní chaotický svět v zříceninách. Všechno je následek vašich hříchů. Já jen chovám v úctě svobodnou vůli hříšných lidí a vydám je tomu, komu sloužili a koho si pro sebe zvolili. Má vůle není taková, abyste jeden druhého vraždili, ale abyste měli život, a život v hojnosti. Aby láska a pokoj se líbaly navzájem.

Protože nechtěli mé učení, obrátili se k němu zády a neobrátili v čin má varování, proto je dostihl jejich trest, jenž je přímým následkem jejich hříchu. Nechtěl jsem to, ale byl jsem nucen potrestat své děti, jako milující otec své syny, abych je zachránil před ještě větší hrozbou – před věčným zatracením. To, co se nyní děje na tomto světě, a to, co ještě nastane, je dovoleno proto, abych oddělil pšenici od plev, pravdivé od pokrytců.

Mé srdce krvácí kvůli vám. Spolu s mou církví znovu vystoupím na Golgotu, mysticky znovu zemřu na kříži, neboť spolucítím s každým mým dítětem, s každým mým mučedníkem, kteří Mi zůstanou věrni do konce smrti. Spolu s nimi znovu zemřu, znovu proliji svou Krev. Ale musím potrestat hříšníky, abych je přivedl k rozumu zpátky k sobě, abych je ochránil od ještě většího zla – od věčné smrti.

Takto se dívejte na události, moji milí maličcí, vyvolení mého srdce. Nechť je vaší každodenní modlitbou: "Otče můj, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi". Tato slova se brzy naplní. Neboť potom, co jsem očistil tento svět, znovu jej stvořím a sestoupí na něj tisíciletá vláda pokoje. Spoutám Satana, budu mezi vámi, budu váš Bůh a vy zase můj lid. Každý bude členem Mnou založené katolické univerzální církve. Nebudou odchylky, budete žít v jednotě, velebit Mě a oslavovat.

Bude vystavena nejsvětější eucharistie nikdy nevídané úcty a zbožnění, neboť spravedliví budou obývat svět. Satana spoutám na tisíc roků, nebude moci svádět a pokoušet lidi. Moje děti si budou užívat svobody duše a budou létat v lásce a štěstí. Pravda a pokoj se budou milovat navzájem. Už tady na zemi nosí v srdci věčný život, což není nic jiného, než Já sám, který je živím svátostí oltářní. Budou žít v čisté, nesobecké a obětavé lásce. Já budu jejich Bůh a jejich všechno.

Země přinese své ovoce a ony budou mít hojně času Mě zbožňovat a sloužit Mi. Nejhlavnější úlohou v novém světě bude evangelizace, kterou budou vykonávat nejen moji kněží, ale i moji věřící tak dlouho, dokud bude člověk žít na této Zemi. Budou žít v nikdy nevídaném štěstí a pokoji, neboť Já, Bůh, rozzářím jejich duše a povedu je po úzké cestičce, která vede do Božího království. Budou požehnáni. Nepoznají zlořečení nebo lež. Když někdy dopustím slabost, tak jen proto, aby se nevychvalovali.

Proste, aby má vláda na tuto zem přišla tak, jak jsem vám slíbil. Avšak čas zkoušky zkrátím, neboť kdybych to neudělal, ani jeden z vás by se nezachránil. Teď se však připravte na největší zkoušku, na nejurputnější boj, jenž se odehrává mezi Satanem a jeho vazaly a svatými, spolu se svatými anděly. Vaše zbraň nechť je silná víra, ustavičná modlitba, plná důvěra, kterou ve Mne vložíte a s níž se Mi odevzdáte, čtení Písma svatého a hlásání Slova každému národu. Potom bitvu vyhrajete, neboť Já jsem věčný vítěz, a kdo se vedle Mne postaví, zvítězí. Ale kdo bude proti Mně, ten se navěky zatratí, neboť se postaví na stranu věčně poraženého, na stranu Satana.

Žehnám vám, moje dětičky, nekonečnou a překypující láskou mého srdce, mým posilňujícím požehnáním ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

1Thes 1, 8: Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Acháji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili.
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět