1570. Poselství Ježíše ze dne 19. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TOTO JE, CO OD VÁS ŽÁDÁM


Mnoho mých dětí poslouchá můj příkaz, aby se sbalily a přestěhovaly. Nebojte se, děti, neboť Já vám poskytnu vše, co potřebujete na místech, kam vás stěhuji.

Tento čas vyžaduje, abyste žili jednodušeji a s málem. Nebojte se toho, neboť vás to osvobozuje, abyste v tom krátkém čase, který vám zbývá, mohli dělat vše k čemu vás volám.

Tato práce je nesmírně důležitá - úroda je dobrá, ale mých dělníků je málo, protože se stali nevšímaví ve svém pohodlném životě. Jděte vpřed, děti! Podejte svědectví těm ztraceným duším, jako jiní svědčili vám! Nepromarněte čas, který vám zbývá.

Žádali jste Mě o mnoho, o to vás žádám Já.

Ježíš


Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.

38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"

2Petr 3, 3-4
3: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,

4: a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."

Mt 28, 19-20
19: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. "

1Thes 2, 19: Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy?

1Petr 5, 4: Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.

zpět