1571. Poselství Ježíše ze dne 20. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODMÍTNUTÍ POKYNŮ


Mé poslušné děti jsou v pohybu a přesouvají se na bezpečnější místa dřív, než bylo plánováno. Některé z mých dětí odmítají být v bezpečí a raději dávají přednost tomu, jak jsou nyní.

Mé děti, copak nevíte, že když dáváte přednost někomu, něčemu nebo nějakému místu před poslušností ke Mně, dopouštíte se modloslužby? Nemyslíte si, že můj služebník Abraham by raději zůstal ve své zemi, poblíž svých příbuzných? Máte svobodu volby, přesto budete ke Mně volat, když se vám zhorší podmínky. Tehdy vám nemohu pomoci, když Mě nyní odmítáte poslouchat.

Mnohé z mých dětí si samy dělají cestu kamenitou tím, že odmítají mé pokyny.

Ježíš


Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Mt 4, 4: On však odpověděl: "Je psáno:‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst."

Mt 6, 28- 29
28: A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –

29: a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

Ge 12, 1: I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu."

Jan 3, 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Iz 2, 8: Jeho země je plná bůžků, klanějí se dílu svých rukou, tomu, co vyrobili svými prsty.

Př 2, 6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Př 9, 10: Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Ž 91
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

8: Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

9: Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,

10: nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

11: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

12: Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;

13: po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.

14: Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno.

15: Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou,

16: dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.
zpět