1573. 21. května 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PROTI MÉMU ZÁMĚRU


Mé děti, nepřítel touží odstranit můj Obraz ze země. Všemožně zadal úkoly proti mému Obrazu, které se nyní naplňují. Je na vás, abyste tato zadání ve svém životě překazili. Stvořil jsem muže a ženu, stvořil jsem ženu jako vhodnou pomoc pro muže. Stvořil jsem pro vás celý svět, abyste se z něj těšili, ale on útočí na můj záměr a snaží se jej změnit.

V budoucnu přijdou návrhy a vynálezy, které půjdou proti mému záměru a proti mé vůli, a vy si na ně musíte dávat pozor a vyhnout se jim, protože jsou pro Mne velmi vážné. Nebuďte součástí jeho plánu zkázy.

Ježíš

Poznámka: Cítím, že to zde souvisí s nějakou změnou DNA, ale cítím, že jde o víc - myslím, že se rodí něco zlého, co bude vypadat jako technologie - něco nepůvodního - co nám bude vpraveno do těla? Nevím, jestli je to cizí našim tělům, nebo cizí přímo tady. (Zní to šíleně, i když si to myslím, ale to je to, co dostávám.)

Vývoj tohoto je přísně tajný, v zákulisí. Myslím, že je to něco, co nás nakonec učiní ovladatelnými. Tato technologie přijde s velkým radostným příslibem, jakože už žádné nemoci nebo žádná rakovina, žádné stárnutí, okamžitá krása nebo nesmrtelnost nebo něco podobného, ale ti, kdo si ji vezmou, uvrhne do takového druhu pekla na zemi, jaké jste nikdy nepoznali.

Klíčové je, že to bude něco, co je proti původnímu Božímu záměru v jeho svatém Slovu. Může to být ono znamení [šelmy]. Značka nemusí být to, co si myslíme, značka může být nová technologie, která nám slibuje dobro, ale vlije nám do žil zlo. Ať už je to cokoli, jsem pevně přesvědčena, že jakmile to jednou přijmete, už to nikdy nemůžete vrátit zpět.

Sledujte zprávy o tomto "technologickém pokroku". Slibuje věčné mládí nebo krásu nebo zdraví, nebo něco takového a bude to velmi, velmi lákavé, protože to, co nabízí, je něco, co budeme v té době všichni chtít. Ti, kdo to nevyužijí, budou považováni za méněcenné a "zaostalé", a ti, kdo to mají, ve srovnání s těmi, kdo to nemají, budou zřetelně poznatelní.

Ďábel hodlá použít hodně nátlaku vrstevníků, aby nám to prodal.


1Petr 5,8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.

2Tim 1, 3-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,

3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,

5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.

1Tim 4, 1: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,

Ge 1, 27: Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Ge 2, 18: I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

Ž 106, 29: Svým jednáním uráželi Hospodina, proto je postihla pohroma.

Ž 99, 8-9
8: Hospodine, Bože náš, ty jsi jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, jenž promíjí, i když jsi jejich skutky stíhal pomstou.

9: Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť Hospodin, náš Bůh, je svatý!

Ž 106, 39: Tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost.
zpět