1575. Poselství Ježíše ze dne 24. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


STÁLE VÍCE PODVEDENÝCH


Mé děti, v této době musíte zůstat velmi bdělé. Nepřítel se vám snaží zabránit, abyste vytrvaly až do konce, a nezastaví se před ničím, aby vám v tom zabránil.

Satan již proti vám nařídil zadání dalších útoků. Tyto útoky mají za cíl vás vyčerpat, pokoušet vás starými hříchy ve vaší potřebě útěchy, svést vás z jakékoli cesty, na kterou vás stavím. Rozpoznejte jeho ruku a odolávejte mu na každém kroku.

Když jste unavené, chvalte Mě. Když jste pokoušeny, zcela se Mi odevzdejte a prchněte před pokušením. Když jste svedeny na scestí, vzpomeňte si na Mé pokyny a vedení a vraťte se na správnou cestu, aby vaším koncem nebyla zkáza.

Ve světě kolem vás je nyní mnoho zmatku, protože ti, kdo Mě neznají, nebo si přejí znát, jsou stále více klamáni. Rozpoznáte věci, které jsem předpověděl ve svém svatém Slovu, ale oni si vyberou to, co vypadá správně v přirozeném světě. Nevyčítejte jim to, ale modlete se, abych zachránil jejich duše před zatracením. Uvědomte si, že když zůstanete na cestě, na kterou jsem vás postavil, mnozí v přirozeném [světě] budou proti vám, a přečtěte si, co o tom říká mé Slovo.

Pamatujte, že jsem s vámi každou minutu, dokonce až do konce světa.

Ježíš


1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev 'řvoucí ' a hledá, koho by pohltil.

Iz 61, 3: pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho oslavě.

Řím 8, 7: Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.

1Kor 3, 3: Neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé?

Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
zpět