1576. Poselství Ježíše ze dne 25. května 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEKLOPÝTŇETE


Dávejte pozor, abyste v tomto čase neklopýtli a nezhřešili, moji drazí, neboť nepřítel si hlídá každé otevřené dveře do vaší duše. Jestli zhřešíte, bude mít k vám na čas přístup. Nedovolte mu to. Jdete v nejnebezpečnějších časech, protože vše, co jste znali, se kolem vás navždy mění a zkáza vystupuje právě před vámi. Pro národ Ameriky a také pro mnohé další národy nastává nový den, kdy se jim již nedostane její pomoci, neboť nebude schopna pomoci ani sama sobě.

Ostatní, kteří touží po svatosti, jsou unaveni jejími mnohými hříchy a vzpourou. Její nestydaté prosazování špatnosti způsobuje, že se ji tito lidé snaží zničit. Protože zavrhla Mne a vše, co je dobré a správné, opustil jsem ji a nebudu chránit její hranice, když tito nepřátelé přijdou pro její lid.

Jen ty, kteří chodí těsně se Mnou, ochráním, protože naslouchají všemu, co říkám, a poslechnou vše, k čemu dávám pokyny, abych je mohl chránit.

Připravte své srdce na smrt a zkázu, kterou brzy uvidíte, neboť bude velmi velká.

Ježíš


Lk 12, 35-36
35: Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.

36: Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.

Mk 13,33: Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Gal 6, 1: Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.

Ef 4, 1 KJV: Proto já, vězeň kvůli Pánu, vás snažně prosím, abyste šli hodni tomu povolání, kterého se vám dostalo,

Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

1Petr 1, 13: Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.

1Petr 4,17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

Lk 9, 62: Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."

Žid 12, 1-2
1: Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2: s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.


Poznámka překladatele:
Toto poselství je prakticky totožné s poselstvím z 21. května 2021. Jen k biblickým odkazům byly přidány odkazy na Gal 6, 1; Ef 4, 1 KJV a Lk 9, 62:

Gal 6, 1: Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.

Ef 4, 1 KJV: Proto já, vězeň kvůli Pánu, vás snažně prosím, abyste šli hodni tomu povolání, kterého se vám dostalo,

Lk 9, 62: Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."
zpět